Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:32-43

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:32-43

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:32-43

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 9:32-43

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi hoàn cảnh thuận lợi, bạn làm gì?  Những điều bạn thực hiện đem lại kết quả gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hội Thánh đã loan truyền đến những khu vực nào (9:31)? Khi Hội Thánh được bình an (9:31), Sứ đồ Phi-e-rơ làm gì (9:32)?  Tại thành Ly-đa, Sứ đồ Phi-e-rơ đã thực hiện phép lạ nào (9:33-34)?  Ảnh hưởng của điều này là gì (9:35)?
  2. Ta-bi-tha là người như thế nào (9:36)? Bà đã làm gì (9:39)? Chuyện gì đã xảy ra cho bà (9:37)? Các môn đồ tại Giốp-bê đã làm gì (9:38)?  Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì (9:40)?  Việc gì đã xảy ra (9:41)?  Ảnh hưởng của việc này như thế nào (9:42)?
  3. Sau đó, Sứ đồ Phi-e-rơ làm gì (9:43)?  Những người lãnh đạo hội thánh có nên nghỉ ngơi hay không?  Chúa đang chuẩn bị Sứ đồ Phi-e-rơ cho trách nhiệm kế tiếp là gì (10:6)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu Sứ đồ Phi-e-rơ không có mặt tại Ly-đa (9:32), để sau đó được mời đến Giốp-bê (9:38), câu chuyện về Ta-bi-tha sẽ kết thúc như thế nào?  Có bao giờ bạn ý thức được rằng bước đi đầu tiên theo ý Chúa của bạn sẽ dẫn đến những kết quả lớn hơn trong những bước kế tiếp hay không?
  2. Cuộc đời theo Chúa của bạn đang ở trong tình trạng nào: nằm liệt giường như Ê-nê; hay hết lòng phục vụ và giúp đỡ tha nhân như Ta-bi-tha?  Chúa đã cứu bạn. Ngài muốn bạn làm gì với cuộc sống của mình?
  3. Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm những gì để gây ảnh hưởng tốt trên cộng đồng chung quanh khiến nhiều người thấy vậy muốn tin nhận Chúa (9:35, 42)?  Bạn hay Hội Thánh của bạn đã làm những gì khiến cộng đồng chung quanh không muốn đến với Chúa?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top