Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:20-31

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:20-31

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:20-31

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 9:20-31

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn lâm vào hoàn cảnh mà những người từng có cùng tâm trí với bạn trước kia, bây giờ trở thành thù nghịch với bạn?  Chuyện gì đã xảy ra? Những người đó đã làm gì cho bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau-lơ sống với các tín hữu tại Đa-mách bao lâu (9:19)?  Sau đó ông làm gì (9:20)? Những người Do Thái nghe Sau-lơ trình bày biết gì về ông (9:21)?  Điều gì làm họ ngạc nhiên (9:20) và ngỡ ngàng (9:22)?
  2. Người Do Thái quyết định làm gì (9:23)?  Họ đã làm gì để thực hiện dự định này (9:24)?  Các tín hữu tại Đa-mách đã giúp Sau-lơ như thế nào (9:25)?
  3. Khi trở lại Giê-ru-sa-lem, Sau-lơ đã làm gì?  Phản ứng của các môn đồ ra sao (9:26)?  Tại sao họ phản ứng như vậy (8:3; 9:1)?
  4. Ba-na-ba đã làm gì (9:27)? Việc này giúp Sau-lơ như thế nào (9:28)?  Hành động của Ba-na-ba sẽ nguy hiểm như thế nào nếu Sau-lơ không thật lòng tin Chúa?
  5. Chuyện gì đã xảy ra cho Sau-lơ tại Giê-ru-sa-lem (9:29)?  So sánh (8:1-3) với (9:23) và (9:29), hoàn cảnh đã thay đổi như thế nào? Các môn đồ đã làm gì để giúp Sau-lơ (9:30)?
  6. So sánh mục đích Chúa cứu Giô-sép (7:9-10) với mục đích Chúa cứu Sau-lơ (9:15)?  Xin cho biết hiện trạng của Hội Thánh như thế nào trước (8:1-3) và sau khi (9:31) Sau-lơ tin Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Jesus đã dạy ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng.  Thực trạng cho thấy có một số người tìm cách len lõi vào Hội Thánh để phá hoại (9:26). Nếu bạn tiếp xúc với những người như vậy, bạn làm gì?
  2. Bạn có thể làm gì để giúp cho những người mới tin Chúa để họ hiểu biết Chúa, vững vàng trong đức tin và trở thành những chứng nhân cho Chúa?  Bạn có sẵn sàng giúp họ khi họ bị hãm hại vì đức tin của mình hay không?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top