Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:10-19

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:10-19

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:10-19

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 9:10-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được trao trách nhiệm phải thực hiện một công việc khó xử hay không?  Bạn nói gì với cấp trên của mình?  Kết quả thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúa truyền cho A-na-nia phải làm gì (9:10-11)?  Chính Đức Chúa Jesus đã hiện đến với Sau-lơ, tại sao Ngài lại cần có một tín hữu đến gặp ông?  Chúa giải thích lý do như thế nào (9:12)?
  2. A-na-nia trả lời Chúa ra sao (9:13-14)?  Những điều A-na-nia trình bày có chính xác không?
  3. Lý do Đức Chúa Trời chọn Sau-lơ là gì (9:15)?  Ngài muốn bày tỏ cho ông điều gì (9:16)?
  4. A-na-nia đã làm gì?  Xin phân tích cử chỉ, cách xưng hô và sứ điệp mà A-na-nia đã trình bày với Sau-lơ.  Điều này đã giúp Sau-lơ như thế nào trong niềm tin mới mẻ của ông (9:17)?  Chuyện gì đã xảy ra cho Sau-lơ sau khi A-na-nia cầu nguyện, và Sau-lơ đã quyết định làm gì (9:18)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn được Chúa gọi như A-na-nia, bạn sẽ thưa với Chúa điều gì?  Theo bạn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu A-na-nia không chịu đi?
  2. Chúa có thể sử dụng bất kỳ người nào – kể cả những người từng chống đối Chúa –  cho công việc Ngài (9:15).  Sự thật này nhắc bạn điều gì?
  3. Chúa đang làm việc trong lòng nhiều người chưa tin Chúa để đưa dẫn họ về với Ngài. Bạn có sẵn sàng như A-na-nia làm sứ giả của Chúa để giúp những người này tiếp nhận Chúa hay không?  Điều gì khiến bạn ngần ngại?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top