Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:1-9

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:1-9

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:1-9

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 9:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải bị ở một chỗ không được đi đâu trong ba ngày hay không?  Bạn suy nghĩ gì trong ba ngày đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Kinh Thánh mô tả bản chất của Sau-lơ là người như thế nào (9:1)?  Ông đã làm gì (9:2)? Sau-lơ là học trò của ai (22:3)?  Thầy giáo của ông đã khuyên các nhà lãnh đạo Do Thái nên đối xử với người tin Chúa như thế nào (5:34-39)? Sau-lơ có làm theo lời khuyên này không? Việc Sau-lơ quyết tâm từ Jerusalem đến Đa-mách để bắt những người tin Chúa cho thấy ông là người như thế nào?
  2. Điều gì đã xảy ra cho Sau-lơ khi gần đến Đa-mách (9:3)?  Trong khi Sau-lơ nghĩ rằng ông đang làm một việc đúng, Chúa đã làm gì để cảnh tỉnh ông?  Ngài hỏi Sau-lơ điều gì (9:4)?  Sau-lơ đã đáp lại như thế nào (9:5)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (9:5), và Chúa truyền cho Sau-lơ phải làm gì (9:6)?
  3. Những người cùng đi với Sau-lơ chứng kiến điều gì?  Phản ứng của họ ra sao (9:7)?  Sau-lơ đã làm gì và ông đã khám phá điều gì?  Những người cùng đi đã làm gì cho Sau-lơ (9:8)?
  4. Lúc khởi hành từ Jerusalem, Sau-lơ cảm thấy ông là một người đầy uy quyền, kết thúc hành trình phải sống trong cảnh mù lòa, Sau-lơ cảm thấy thế nào?  Theo bạn, Sau-lơ suy nghĩ gì trong ba ngày đó (9:9)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Hành trình mà bạn đang đi có đúng ý Chúa hay không?  Chúa đã đã làm gì để thức tỉnh bạn?
  2. Mắt Sau-lơ vẫn mở nhưng ông không thấy (9:8).  Điều gì đã ngăn trở bạn và tôi không thấy được những điều Chúa cho phép đang diễn ra (9:18)?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top