Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 8:26-40

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 8:26-40

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 8:26-40

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 8:26-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải rời một nơi mà bạn đã cống hiến rất nhiều?  Điều gì khiến bạn phải ra đi? Công việc mới có gì đặc sắc hơn công việc cũ?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phi-líp đang ở đâu (8:5)? Thiên sứ của Chúa truyền cho Phi-líp đi đâu (8:26)?  Phi-líp phản ứng thế nào (8:27)?  Trên đường đi, Phi-líp gặp ai (8:28)?  Nếu Phi-líp chần chờ không đi ngay, theo bạn chuyện gì sẽ xảy ra?
  2. Nhân vật mà Phi-líp gặp là ai (8:27)?  Người này đang làm gì (8:28)?  Đức Thánh Linh truyền cho Phi-líp làm gì (8:29)? Nếu bạn là Phi-líp, bạn cảm thấy thế nào trước mạng lệnh của Chúa?
  3. Phi-líp đã làm gì?  Tại sao ông lại hỏi như vậy (8:30)?  Người đó trả lời như thế nào (8:31)?  Người đó đang đọc khúc Kinh Thánh nào (8:32-33)?  Ông thắc mắc điều gì (8:34)?  Phi-líp bắt đầu như thế nào và kết thúc với điều gì (8:35)?
  4. Vị quan đã yêu cầu điều gì (8:36)?  Phi-líp đã làm gì (8:38)? Tại sao?   Chuyện gì xảy ra khi họ rời khỏi nước (8:39)?  Phi-líp đã làm gì sau đó (8:40)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Phi-líp bắt đầu với việc đi vào nơi vắng vẻ, chạy đi làm chứng, được ngồi trên xe của vị quan, rồi cùng đi với Thánh Linh của Chúa.  Những hình ảnh này nhắc bạn điều gì khi bạn vâng lời Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Ngài.
  2. Phi-líp không phải là Sứ Đồ hay Mục Sư nhưng ông đã giảng cho đám đông (8:5-6) và làm báp-têm cho người tin Chúa (8:38).  Vị quan trong câu chuyện này chưa học giáo lý nhưng đã được nhận báp-têm (8:37-38). Yếu tố nào khiến Phi-líp có thể thực hiện những điều này?  Yếu tố nào khiến vị quan xứng đáng được nhận báp-têm?
  3. Nếu Đức Thánh Linh có thể mang Phi-líp trực tiếp tới thành A-xốt (8:40), tại sao Ngài bắt ông phải đi bộ trên con đường vắng vẻ xuống Ga-xa (8:26)? Nếu Chúa có quyền năng thay đổi mọi tấm lòng, tại sao Ngài vẫn cần những người như Phi-líp để giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Ngài?
  4. Có bao nhiêu người hiện nay đang đọc Kinh Thánh mà không hiểu?  Chúa muốn bạn làm gì để giúp họ?  Bạn có sẵn sàng để thực hiện điều đó không?
  5. Có nhiều người đã được Chúa chuẩn bị sẵn để họ tin nhận Ngài nhưng không ai giải thích về Chúa cho họ và hướng dẫn họ tin Chúa.  Nếu bạn có cơ hội như Phi-líp, bạn sẽ giới thiệu Chúa cho họ như thế nào và hướng dẫn họ làm gì?  Bạn cần có gì để có thể thực hiện công tác đó?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top