Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 8:9-25

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 8:9-25

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 8:9-25

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 8:9-25

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn ngạc nhiên về một số điều đang xảy ra trong Hội Thánh hay không?  Bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Si-môn là ai (8:9)?  Ảnh hưởng của ông như thế nào tại Sa-ma-ri (8:10-12)?  Điều gì đã xảy ra khi Tin Lành của Chúa được rao giảng tại Sa-ma-ri (8:12)?  Si-môn đã làm gì (8:13)?
 2. Các nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem làm gì khi biết công việc Chúa tại Sa-ma-ri phát triển (8:14)?  Phi-e-rơ và Giăng đã làm gì khi gặp các tân tín hữu (8:15-16)?  Trong bối cảnh người Do Thái rất kỳ thị người Sa-ma-ri, việc hai sứ đồ đặt tay trên các tân tín hữu Sa-ma-ri mang ý nghĩa gì (8:17)?  Tại sao Đức Thánh Linh chỉ giáng trên các tín hữu Sa-ma-ri sau khi các Sứ đồ đặt tay cầu nguyện?
 3. Si-môn nghĩ gì về báp têm bằng Đức Thánh Linh?  Ông đã làm gì (8:18)?  Tại sao ông hành động như vậy (8:19)?
 4. Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời Si-môn như thế nào?  Là người mới tin Chúa, Si-môn đã hiểu lầm điều gì (8:20)?  Phi-e-rơ cảnh cáo Si-môn điều gì (8:21) và khuyên Si-môn làm gì (8:22)?  Tại sao (8:23)?
 5. Theo bạn, thâm ý của Si-môn (8:22) mà Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến là gì? Theo bạn, câu trả lời của Si-môn trong (8:24) có chân thành không?  Tại sao?
 6. Hai sứ đồ đã làm gì tại thành Sa-ma-ri, và đã làm gì trên đường về Giê-ru-sa-lem (8:25)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trách nhiệm giới thiệu Chúa cho người chưa biết Chúa là của ai?  Việc Đức Chúa Trời dùng Phi-líp, một chấp sự, khởi đầu giáo vụ mới tại Sa-ma-ri nhắc chúng ta điều gì?
 2. Nếu những tân tín hữu trong Hội Thánh của bạn hiểu lầm một niềm tin, một sinh hoạt, hay một nghi thức nào đó, bạn nên làm gì?
 3. Phi-e-rơ và Giăng chỉ bắt đầu giảng cho các làng mạc trong xứ Sa-ma-ri (8:25) sau khi họ thăm viếng Hội Thánh mới tại thủ đô Sa-ma-ri (8:14).  Làm thế nào bạn – một tín hữu – có thể giúp những nhà lãnh đạo Hội Thánh thay đổi nhận thức trong việc mở mang những giáo vụ mới cho những địa phương lân cận theo chương trình của Chúa?
 4. Bạn đã nhận báp-têm bằng Đức Thánh Linh chưa? Đức Thánh Linh đang giữ vai trò nào trong đời sống của bạn?
 5. Bạn có nhận biết những biến chuyển Chúa đang cho phép xảy ra trong Hội Thánh của Ngài hay không?  Nếu bạn chưa hiểu rõ, bạn cần làm gì?
 6. Như Phi-líp, bạn có sẵn lòng vượt qua những thành kiến về văn hóa, chủng tộc, … để giới thiệu Chúa cho những thành phần bị xã hội xem thường hay không? Như Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng, bạn có bằng lòng tiếp xúc và cầu nguyện cho những người đó để Thánh Linh của Chúa tuôn tràn trong Hội Thánh hay không?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top