Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:37-50

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:37-50

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:37-50

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 7:37-50

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị hiểu lầm và gặp khó khăn vì đã không theo quan điểm của số đông hay không?  Bạn đã làm gì để giúp người khác hiểu quan điểm của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ê-tiên nhắc lại Môi-se là người như thế nào (3:38)?  Với uy tín như vậy, Môi-se đã nói gì (7:37)?  Nhưng các nhà lãnh đạo Do Thái đã phản ứng như thế nào (7:39)?  Họ muốn ai lãnh đạo họ (7:40)?  Họ đã làm gì, và kết quả ra sao (7:41-42)?
  2. Môi-se đã truyền đạt cho người Do Thái điều gì (7:38, Xuất 20:1-6)? Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri nhắc lại thực chất của 40 năm người Do Thái theo Chúa trong hoang mạc như thế nào (7:42-43)?  Bị cáo buộc là người phá bỏ luật pháp của Chúa, Ê-tiên nhắc cho những người đang xét xử ông ai là người đã phá bỏ luật pháp của Chúa?
  3. Về việc Ê-tiên bị cáo buộc chủ trương phá bỏ Đền Thờ, ông nhắc lại ai là người đã xây dựng Đền Tạm cho Chúa (7:44)?  Người Do Thái đã làm gì với Đền Tạm khi vào Đất Hứa (7:45)?  Đa-vít nghĩ gì và muốn gì (4:46)?  Ai là người xây Đền Thờ (4:47)?
  4. Quan niệm phổ thông cho rằng Đền Thờ là nơi Đức Chúa Trời ngự, Ê-tiên đã phân tích sự thiếu sót của quan điểm hạn hẹp đó như thế nào (7:48-50)?  Trong bài nói chuyện của mình, Ê-tiên trình bày Đức Chúa Trời đã ngự ở đâu (7:30, 44, 46, 49)?  Điều này có ý nghĩa gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có những niềm tin nào bạn dựa theo quan điểm phổ thông?  Lời của Đức Chúa Trời dạy gì về điều đó?
  2. Bạn có phê phán những người khác rằng họ không vâng giữ Lời Chúa hay không?  Còn bạn thì sao?
  3. Đức Chúa Trời có thể ngự bất kỳ nơi nào Ngài muốn. Vì sao sự hiện diện của nhà thờ vẫn cần thiết?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top