Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:20-36

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:20-36

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:20-36

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 7:20-36

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn muốn giúp người khác nhưng bị hiểu lầm hay không?  Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Dân Do Thái đã phát triển như thế nào tại Ai Cập (7:17)?  Điều gì đã xảy ra cho họ (7:18-19)? Trong bối cảnh đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chương trình giải cứu dân Do Thái như thế nào (7:20-21)?
  2. Môi-se được huấn luyện cho vai trò lãnh đạo như thế nào (7:22)?  Khi trưởng thành, Môi-se có ý định gì (7:23)? Ông đã làm gì để giúp người Do Thái (7:24)?  Môi-se thực hiện điều đó với suy nghĩ như thế nào? Kết quả ra sao (7:25)?
  3. Môi-se đã làm gì khi thấy những người Do Thái xích mích với nhau (7:26)? Họ trả lời ông như thế nào (7:27-28)? Môi-se đã làm gì (7:29)?
  4. Môi-se ẩn trú trong bao lâu (7:30)?  Chúa hiện đến với ông như thế nào (7:30-31)?  Ngài nhắc ông điều gì (7:32),  Ngài muốn ông nhận biết gì (7:33), và Ngài muốn ông làm gì (7:34)?
  5. Ê-tiên nhắc những người đang nghe rằng Môi-se là nhân vật như thế nào (7:35-36)?  Môi-se có gì tương đồng với Giô-sép và với Đức Chúa Jesus?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn sống trong hoàn cảnh bị áp bức hay không?  Bạn đã cư xử với nhau như thế nào trong hoàn cảnh đó?
  2. Chỉ vì lời nói của một người mà Môi-se phải rút lui và trốn tránh suốt 40 năm.  Có bao giờ bạn nói một điều gì khiến một người nào đó nhụt chí, không muốn làm những điều tốt cho gia đình, cho cộng đồng, cho hội thánh và cho dân tộc hay không?  Chúa muốn bạn làm gì với lời nói của mình?
  3. Có bao giờ bạn cảm thấy dường như Chúa quên mình hay không?  Việc Đức Chúa Trời chuẩn bị Môi-se từ 80 năm trước để giải cứu người Do Thái, nhắc bạn điều gì?

Kinh Thánh Tham Khảo:  Công Vụ 7:20-36

17. Khi gần đến kỳ Ðức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài đã hứa với Áp-ra-ham, dân tộc chúng ta tại Ai-cập đã gia tăng dân số và thêm lên bội phần, 18. cho đến khi một vua khác dấy lên ở Ai-cập, và không biết gì về Giô-sép. 19. Vua ấy đối với dân tộc chúng ta cách quỷ quyệt; hắn áp bức các tổ phụ chúng ta, bắt họ phải đem con thơ của mình bỏ đi, để chúng không được sống.

20. Ngay vào thời điểm đó Môi-sê được sinh ra, và đó là một hài nhi xinh đẹp trước mặt Ðức Chúa Trời, ông được nuôi ba tháng trong nhà cha mình. 21. Khi ông bị đem đi bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã vớt lấy và đem về nuôi như con ruột mình.

22. Môi-sê được giáo dục tất cả sự khôn ngoan của người Ai-cập, và là một người có quyền trong lời nói và việc làm. 23. Khi ông được bốn mươi tuổi, lòng ông nảy ra ý định đi thăm đồng bào mình, tức dân I-sơ-ra-ên. 24. Khi ông thấy một đồng bào của ông bị người Ai-cập bức hiếp, ông đã ra tay binh vực, và để binh vực người bị bức hiếp, ông đã thẳng tay đánh chết người Ai-cập đó. 25. Lúc ấy ông nghĩ rằng đồng bào của ông nên hiểu rằng Ðức Chúa Trời đã dùng ông để giải cứu họ, nhưng họ không hiểu như vậy.

26. Ngày hôm sau khi thấy họ đánh nhau, ông đến gần và tìm cách giải hòa. Ông nói, ‘Thưa các anh em, các anh em là đồng bào ruột thịt với nhau, sao lại đánh nhau như vậy?’ 27. Nhưng kẻ đang đánh người lân cận mình xô ông ra và nói, ‘Ai đã lập ông làm người lãnh đạo và quan án của chúng tôi? 28. Bộ ông tính giết tôi như đã giết người Ai-cập hôm qua sao?’

29. Nghe những lời ấy, Môi-sê liền bỏ trốn và trở thành một kiều dân trong xứ Mi-đi-an; ở đó ông sinh được hai con trai.

30. Cách bốn mươi năm sau, một Thiên Sứ hiện đến với ông trong một ngọn lửa của bụi gai cháy trong đồng hoang trên núi Si-nai. 31. Khi Môi-sê thấy cảnh tượng ấy, ông lấy làm lạ; và khi ông lại gần để xem cho rõ thì có tiếng của Chúa nói với ông, 32. ‘Ta là Ðức Chúa Trời của các tổ phụ ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.’ Môi-sê run sợ và không dám nhìn nữa. 33. Nhưng Chúa phán với ông, ‘Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là đất thánh. 34. Ta đã thấy cảnh dân Ta bị ngược đãi ở Ai-cập, và Ta đã nghe tiếng rên siết của chúng, nên Ta xuống để giải thoát chúng; bây giờ, hãy lại đây, để Ta sẽ sai ngươi đến Ai-cập.’

35. Chính Môi-sê nầy là người họ đã loại bỏ và bảo rằng: ‘Ai lập ông làm người lãnh đạo và quan án?’ Ông ấy chính là người đã được Ðức Chúa Trời sai đi làm người lãnh đạo và người giải thoát họ bằng cánh tay của vị Thiên Sứ đã hiện ra cho ông trong bụi gai. 36. Ông ấy chính là người đã dẫn họ ra đi sau khi đã thực hiện những dấu kỳ và phép lạ ở Ai-cập, rồi ở Hồng Hải, và trong đồng hoang bốn mươi năm.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top