Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:1-8

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:1-8

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:1-8

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 7:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn bị vu khống hay không?  Bạn phản ứng thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người Do Thái đã vu cáo Ê-tiên những tội gì (6:11-14)? Thầy thượng tế đã hỏi Ê-tiên điều gì (7:1)?  Lời mở đầu của Ê-tiên cho thấy ông là người như thế nào? Ông nhắc đến Đức Chúa Trời như thế nào (7:2)?
  2. Nhân vật đầu tiên trong lịch sử Do Thái mà Ê-tiên nhắc đến là ai?  Người đó quê quán tại đâu (7:2)?  Đức Chúa Trời đã truyền cho người đó làm gì (7:3)?  Người đó đáp lại mệnh lệnh của Chúa như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra cho gia đình người đó?  Sau đó, người này đi đâu (7:4)?
  3. Khi theo Chúa, người này đã nhận được gì và không có những gì (7:5)? Chúa cho người đó biết điều gì (7:6)?  Đức Chúa Trời đã hứa điều gì?  Dân Do Thái sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời tại đâu (7:7)?
  4. Đức Chúa Trời ban điều gì cho người đó?  Theo Ê-tiên vì sao người đó có con?  Người đó đã thực hiện điều gì cho con? Con cháu của người đó đã làm điều gì (7:8)?
  5. Những điều Ê-tiên trình bày trong các câu Kinh Thánh nêu trên cho thấy ông có phải là người xúc phạm Môi-se và Đức Chúa Trời (6:11 vs. 7:2), chống lại nơi thánh (6:13 vs. 7:7), và thay đổi luật lệ truyền thống (6:14 vs. 7:8) hay không?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Cách cư xử của Ê-tiên nhắc chúng ta cần làm gì khi bị vu khống, đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến niềm tin (I Phi-e-rơ 3:15)?
  2. Xin so sánh những điểm giống nhau và khác nhau trong hành trình theo Chúa của bạn với hành trình theo Chúa của Áp-ra-ham.  Chúa đã ban lời hứa nào cho bạn?  Bạn và gia đình bạn đã làm gì để thực hiện giao ước với Chúa?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top