Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 6:8-15

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 6:8-15

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 6:8-15

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 6:8-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thuộc loại người nào: sẵn sàng dấn thân và chấp nhận trả giá vì chính nghĩa, hay im lặng bằng mọi giá?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ê-tiên là người như thế nào (6:5, 8, 10)?  Trách nhiệm chính của ông là gì (6:3)? Ông đã làm gì (6:8)?  Điều này có sai với nhận định của các Sứ Đồ trong 6:2 và 6:4 hay không?
  2. Những người Do Thái từ ngoại quốc đã làm gì (6:9)?  Kết quả như thế nào (6:10)?
  3. Khi không thể thắng trong việc tranh luận chính thức, người Do Thái đã dùng ba thủ đoạn nào để ám hại Ê-tiên (6:11-14)?  Họ vu cáo Ê-tiên những điều gì (6:11, 6:13-14)?    Xin so sánh với những lời vu cáo trong phân đoạn Kinh Thánh này và những lời tố cáo đã được dùng để buộc tội Đức Chúa Jesus. Mục đích tối hậu của những lời vu cáo đó là gì?
  4. Những cử tọa của Hội Đồng Giáo Luật đã làm gì? Họ thấy Ê-tiên như thế nào (6:15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu phải dùng hai tĩnh từ để mô tả đời sống thuộc linh của bạn, hai tĩnh từ đó là gì?
  2. Bạn đang nhận trách nhiệm gì từ Hội Thánh của bạn?  Bên cạnh trách nhiệm đó, bạn có muốn như Ê-tiên, tham gia vào công tác truyền giảng để giúp nhiều người biết đến Chúa hay không?
  3. Bạn có sẵn sàng trả giá khi hầu việc Chúa hay không?  Những người chưa biết Chúa thấy gì nơi bạn?

Kinh Thánh Tham Khảo:  Công Vụ 6:8-15

Ê-tiên Bị Bắt

8. Bấy giờ Ê-tiên được đầy ơn và quyền năng; ông làm những dấu kỳ và những phép lạ lớn trong dân. 9. Khi ấy có mấy người thuộc hội đường của hội gọi là “Hội của Những Người Ðược Tự Do,” gồm những người Do-thái sinh quán ở Sy-ren và A-léc-xan-ria, cùng những người Do-thái sinh quán ở Si-li-si-a và A-si-a, nổi lên tranh luận với Ê-tiên. 10. Nhưng họ không chống nổi sự khôn ngoan và Ðức Thánh Linh mà ông cậy vào để nói.

11. Vì thế họ ngầm xúi giục một số người phao vu rằng: “Chúng tôi có nghe ông ấy nói những lời xúc phạm đến Môi-se và Ðức Chúa Trời.” 12. Họ sách động quần chúng, các trưởng lão, và các thầy dạy giáo luật, rồi họ xông vào bắt Ê-tiên và giải ông đến trước Hội Ðồng. 13. Họ cũng sắp đặt những kẻ làm chứng dối đứng ra tố rằng: “Tên nầy không ngừng nói những lời chống lại nơi thánh nầy và Luật Pháp, 14. vì chúng tôi có nghe hắn nói rằng ông Jesus ở Na-xa-rét ấy sẽ phá sạch nơi đây và sẽ thay đổi những tục lệ Môi-se đã truyền lại cho chúng ta.”

15. Khi ấy tất cả cử tọa của Hội Ðồng đều chăm chú nhìn vào Ê-tiên. Họ thấy mặt ông giống như mặt của một vị thiên sứ.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top