Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 6:1-7

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 6:1-7

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 6:1-7

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 6:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có công việc hay trách nhiệm nào mà bạn muốn tiếp tục làm trong thời gian tới?  Có công việc hay trách nhiệm nào mà bạn cần người thay thế?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chuyện gì đã xảy ra trong cộng đồng những người tin Chúa (6:1)?  Dựa vào những ký thuật trong 2:44-45 và 4:32, theo bạn lý do nào khiến chuyện đáng tiếc này lại xảy ra?
  2. Các Sứ Đồ đã làm gì? Họ giải thích cho Hội Thánh biết trách nhiệm chính của các Sứ Đồ là gì (6:2, 4)? Và đề nghị cách giải quyết như thế nào (6:3)?
  3. Phản ứng của Hội Thánh như thế nào trước đề nghị của các Sứ Đồ?   Hội Thánh đã làm gì?  Xin cho biết vài yếu tố trong việc chọn người vào trách nhiệm mới (6:5)?  Dựa vào 6:1, xin cho biết vì sao cả bảy người được chọn đều có tên Hy Lạp?
  4. Các Sứ Đồ đã làm gì cho những người mới (6:6)?  Kết quả sau khi vấn đề trong Hội Thánh được giải quyết là gì?  Trong số những người mới tin Chúa có thành phần nào (6:7)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trách nhiệm chính của Hội Thánh của bạn là gì? Những vấn đề thứ yếu nào đã ngăn cản Hội Thánh của bạn phát triển?
  2. Các lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn đã làm gì khi có những vấn đề trong Hội Thánh xảy ra?  Trách nhiệm chính của họ là gì?  Ai là những người trong Hội Thánh có thể đảm nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề?
  3. Bạn học được những nguyên tắc nào trong cách giải quyết vấn đề từ phân đoạn Kinh Thánh này?  Người tin Chúa cần làm gì để những vấn đề xảy ra trong Hội Thánh không dẫn đến bất hòa, suy thoái, nhưng giúp Hội Thánh phát triển?

Kinh Thánh Tham Khảo:  Công Vụ 6:1-7

Lập Bảy Vị Phụ Tá

1. Trong lúc ấy số môn đồ gia tăng thêm nhiều, những tín hữu Do-thái chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy-lạp phàn nàn phản đối những tín hữu Do-thái bản xứ, vì các góa phụ của họ đã bị bỏ lơ trong việc cấp phát thực phẩm hằng ngày.

2. Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể môn đồ lại và nói, “Thật là không đúng khi chúng tôi bỏ bê việc giảng dạy Lời Ðức Chúa Trời để lo việc cấp phát thực phẩm. 3. Vậy thưa anh chị em, xin hãy chọn trong vòng anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, và khôn ngoan, để chúng tôi trao nhiệm vụ nầy cho họ, 4. còn chúng tôi phải chuyên tâm vào sự cầu nguyện và chức vụ giảng dạy Lời Chúa.”

5. Ðề nghị ấy được toàn thể hội chúng tán thành, và họ chọn Ê-tiên, một người đầy đức tin và Ðức Thánh Linh, cùng với Phi-líp, Pơ-rô-khô-ru, Ni-ca-nô, Ti-môn, Pạc-mê-na, và Ni-cô-la là người ngoại quốc quê ở Thành An-ti-ốt đã theo Do-thái Giáo. 6. Họ đưa bảy người ấy đến trình diện trước các sứ đồ; các sứ đồ đặt tay trên họ và cầu nguyện cho họ.

7. Ðạo Ðức Chúa Trời tiếp tục phát triển mạnh mẽ; số môn đồ tại Giê-ru-sa-lem tăng lên rất nhiều, một số đông tư tế cũng vâng phục đức tin.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top