Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:34-42

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:34-42

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:34-42

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 5:34-42

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khó khăn nhất mà bạn đã kinh nghiệm khi theo Chúa là gì?  Thái độ của bạn như thế nào trước khó khăn đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Giữa tình trạng căng thẳng của phiên xử, Ga-ma-li-ên đã làm gì (5:34)?  Ông khuyên những nhà lãnh đạo Do Thái điều gì (5:35)?  Vì sao (5:36-39)?
  2. Trước thời Đức Chúa Jesus, có nhiều người Do Thái nhiệt thành đã nổi dậy chống chính quyền La Mã.  Ga-ma-li-ên nhắc lại lãnh đạo của hai phong trào nổi dậy đó với dụng ý gì (5:36-39)?  Câu trả lời của Sứ Đồ Phi-e-rơ trong 4:19 và 5:29 ảnh hưởng như thế nào trong lời khuyên giải của Ga-ma-li-ên (5:39)?
  3. Theo bạn, Ga-ma-li-ên là người như thế nào: Một giáo sư khôn ngoan đúng với uy tín của ông?  Một môn đồ kín giấu của Chúa muốn giúp các Sứ Đồ (Giăng 12:42)?  Một nhà chính trị giỏi không muốn làm mất lòng công chúng?
  4. Những lãnh đạo Do Thái đã làm gì trước lời khuyên của Ga-ma-li-ên?  Họ đã làm gì với các Sứ Đồ (5:40)?
  5. Phản ứng của các Sứ Đồ như thế nào?  Vì sao (5:41)?  Họ đã làm theo lời dặn của những lãnh đạo Do Thái như thế nào (5:40-42)?  Tại sao (4:19; 5:29)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có gặp khó khăn khi theo Chúa hay không?  So sánh với những bách hại mà những người tin Chúa tại các nước Hồi giáo và một số quốc gia khác đang gánh chịu, bạn cảm thấy thế nào?  Điều gì có thể giúp cho bạn đối diện với những khó khăn đó?
  2. Bạn cảm thấy thế nào nếu bạn phải chịu khổ nhục vì danh Chúa?  Tại sao?
  3. Nếu có cơ hội, bạn có thể giúp những người đang bị bách hại vì danh Chúa hay không?  Bạn thực hiện điều đó như thế nào?  Ga-ma-li-ên đã tìm cách giúp lãnh đạo của những người chống đối hiểu vấn đề.  Làm thế nào để giúp những người bách hại đạo Chúa hiểu những sai lầm của họ và biết chân lý của Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo:  Công Vụ 5:27-33

Lời Bàn của Giáo Sư Ga-ma-li-ên

34. Nhưng trong Hội Ðồng có một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, làm giáo sư luật, được toàn dân kính trọng; ông đứng dậy và ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 35. Sau đó ông nói với họ, “Kính thưa quý vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên, xin quý vị hãy cẩn thận về điều quý vị tính làm đối với những người nầy. 36. Trước đây có Thêu-đa nổi lên. Ông ấy tự cho mình là người có bản lĩnh và lôi kéo được một số người, khoảng bốn trăm người đã theo ông; nhưng khi ông ấy bị giết, tất cả những người theo ông đã tan rã, chẳng còn ai hết. 37. Sau ông ấy có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên trong thời kiểm tra dân số. Ông ấy cũng chiêu mộ được một số người theo mình, nhưng ông ấy cũng bị giết, tất cả những kẻ theo ông ấy đều bị tản lạc. 38. Vậy bây giờ tôi xin đề nghị với quý vị: hãy dang xa những người nầy và cứ để mặc họ, vì nếu chương trình nầy hay việc nầy là bởi loài người, nó sẽ bị thất bại; 39. nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời, quý vị sẽ không thể nào đánh đổ họ được, mà không chừng quý vị còn trở thành những kẻ chống lại Ðức Chúa Trời.”

40. Bấy giờ họ mới chịu thuận theo lời thuyết phục của ông. Họ cho gọi các vị sứ đồ vào và sai người đánh đòn các vị ấy. Họ ra lịnh cho các vị ấy không được nhân danh Ðức Chúa Jesus mà nói, rồi thả các vị ấy ra.

41. Các sứ đồ ra khỏi phòng họp của Hội Ðồng lòng đầy vui mừng, vì họ đã được coi là xứng đáng để chịu khổ nhục vì danh Ngài. 42. Hằng ngày, tại đền thờ hay tại các tư gia, họ vẫn tiếp tục giảng dạy và rao truyền Tin Mừng rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top