Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:27-33

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:27-33

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:27-33

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 5:27-33

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Người có thẩm quyền cao nhất trên cuộc đời của bạn là ai?  Khi nào việc vâng theo thẩm quyền của người này gây trở ngại cho bạn?  Bạn đã giải quyết vấn đề như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các nhà lãnh đạo Do Thái đã chất vấn các Sứ Đồ điều gì và họ lo ngại điều gì (5:27-28)?  Mối quan tâm của các lãnh đạo Do Thái lần này khác với lần trước như thế nào (4:2)?
  2. Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời như thế nào (5:29-32)?  Câu trả lời của Phi-e-rơ liên hệ như thế nào với điều mà ông đã khẳng định khi bị tra hỏi lần trước (4:19-20)?  Phi-e-rơ đã giải thích vì sao những nhà lãnh đạo Hội Thánh không thể vâng theo yêu cầu của nhà cầm quyền (5:30-32)?  Tại sao khi nghe câu trả lời đó, những người xét xử vô cùng tức giận (5:33)?
  3. Các Sứ Đồ bị bắt lần đầu vì đã giảng điểu gì và thực hiện bao nhiêu phép lạ (3:1-26)?  Vì sao những nhà lãnh đạo Do Thái không thể giam cầm các Sứ Đồ trong lần bắt giữ đầu tiên (4:16-17)?  Các Sứ Đồ bị bắt lần này vì thực hiện bao nhiêu phép lạ (5:12-16)?  Tại sao các nhà lãnh đạo Do Thái không nhận biết sự thật, nhưng tiếp tục ngăn cấm việc rao truyền chân lý của Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Chúa có thật sự giữ thẩm quyền cao nhất trong cuộc đời của bạn hay không?  Có bao giờ bạn gặp khó khăn vì thuận phục Chúa hay không? Tại sao có hoặc tại sao không?
  2. Điều gì mà Hội Thánh ngày xưa đã làm khiến những người chống đối không thể phủ nhận chân lý của Chúa?  Điều gì mà Hội Thánh ngày nay cần làm khiến những người chống đối không thể phủ nhận chân lý của Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo:  Công Vụ 5:27-33

Các Sứ Ðồ Trước Hội Ðồng Do-thái

27. Khi những người ấy đã điệu họ đến và bắt họ đứng giữa Hội Ðồng, vị thượng tế chất vấn họ, 28. “Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh không được nhân danh người ấy để giảng dạy, thế mà, hãy xem, các anh đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo của các anh, và các anh định làm cho máu của người ấy đổ lại trên chúng tôi.”

29. Bấy giờ Phi-rơ và các sứ đồ trả lời và nói, “Chúng tôi phải vâng lời Ðức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. 30. Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Ðấng quý vị đã giết bằng cách treo trên cây gỗ, sống lại. 31. Ðức Chúa Trời đã tôn Ðấng ấy lên bên phải Ngài để làm Lãnh Tụ và Ðấng Giải Cứu, hầu ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân I-sơ-ra-ên. 32. Chúng tôi là các nhân chứng cho những điều ấy, và Ðức Thánh Linh, Ðấng Ðức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng lời Ngài, cũng làm chứng cho những điều ấy.”

33. Khi nghe như thế, họ vô cùng tức giận và bàn mưu giết các sứ đồ.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top