Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:17-26

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:17-26

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:17-26

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 5:17-26

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị bắt bớ về niềm tin nơi Chúa hay không?  Bạn đã làm gì? Chúa đã làm gì cho bạn trong hoàn cảnh đó?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi Hội Thánh phát triển, các nhà lãnh đạo Do Thái đã phản ứng như thế nào (5:17)?  Tại sao những người Sa-đu-sê nhiệt thành chống những người tin Chúa? Họ đã làm gì (5:18)?
  2. Chúa đã can thiệp như thế nào (5:19)?  Các Sứ Đồ được lệnh phải đi đâu và làm gì (5:20)?  Họ đã thực hiện như thế nào (5:21)?  Tại sao họ sốt sắng thi hành mạng lệnh đó?
  3. Những nhà lãnh đạo Do Thái dự định làm gì (5:21)?  Cảnh binh phát hiện điều gì (5:22-23)?  Phản ứng của họ khi biết chuyện đó như thế nào (5:24)?
  4. Sự thật diễn ra vào lúc đó là gì (5:25)?  Khi biết điều đó, các cảnh binh đã làm gì? Vì sao họ không dám dùng vũ lực (5:26)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn từng được Chúa cứu khỏi những khó khăn nào?  Ngài muốn bạn làm gì sau khi được cứu?  Bạn đã làm gì để tôn vinh danh Chúa và giúp những người khác biết về sự cứu rỗi của Chúa sau khi bạn đã được giải cứu?
  2. Có lúc Chúa giải cứu người tin Ngài khỏi những bắt bớ khó khăn; có khi Chúa để họ phải trải qua những bắt bớ khó khăn đó.  Bạn cảm nhận như thế nào nếu Chúa cho phép những bắt bớ khó khăn xảy ra cho bạn?

Kinh Thánh Tham Khảo:  Công Vụ 5:17-26

Các Sứ Ðồ Bị Bắt và Ðược Giải Thoát

17. Bấy giờ vị thượng tế và những người cộng sự của ông, tức những người theo phái Sa-đu-sê, đứng dậy. Họ đầy lòng ganh tị, 18. tra tay bắt các sứ đồ, và nhốt họ vào khám công. 19. Nhưng ban đêm, một thiên sứ của Chúa đến, mở các cửa nhà giam, đưa họ ra ngoài, và bảo, 20. “Hãy đi, đứng trong sân đền thờ, và giảng dạy đầy đủ cho dân sứ điệp ban sự sống nầy.” 21. Nghe như thế, vừa hừng đông họ đi vào đền thờ và giảng dạy.

Khi vị thượng tế và những người cộng sự của ông đến, họ triệu tập phiên họp của Hội Ðồng và tất cả các trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên, đoạn họ sai người đến nhà giam để điệu các sứ đồ đến. 22. Nhưng khi các cảnh binh đền thờ đến đó, họ chẳng thấy vị sứ đồ nào trong ngục, nên họ trở về và báo cáo, 23. “Chúng tôi thấy các cửa nhà giam đều khóa kỹ, và các lính canh đứng gác bên ngoài, nhưng khi mở các cửa ra, chúng tôi chẳng thấy người nào bên trong cả.”

24. Khi viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ và các trưởng tế nghe những lời đó, họ băn khoăn lo lắng, không biết việc nầy rồi sẽ ra sao. 25. Bấy giờ có người đến báo với họ, “Xem kìa, những người các ông đã giam trong ngục đang đứng ở đền thờ và giảng dạy cho dân.”

26. Viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ liền cùng một nhóm thuộc hạ đến bắt các sứ đồ giải về, nhưng họ không dám dùng vũ lực vì sợ bị dân ném đá.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top