Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:23-31

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:23-31

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:23-31

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 4:23-31

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn gặp thử thách trên bước đường theo Chúa hay không?  Bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi được trả tự do, hai Sứ Đồ đi đâu và làm gì (4:23)?  Cộng đồng những người tin Chúa đã làm gì (4:24)?
  2. Trong lời cầu nguyện, Hội Thánh nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (4:24)?  Ngài đã phán truyền qua ai (4:25)?  Lời cầu nguyện trích dẫn Thi Thiên 2:1-2 nói về sự tể trị của Chúa (4:25-26) với mục đích gì?  Hội Thánh tin Đức Chúa Jesus là ai (4:27)?  Danh hiệu Đấng Chịu Xức Dầu có ý nghĩa gì?
  3. Điều gì đã xảy ra cho Đức Chúa Jesus (4:27)? Sự thống khổ và hy sinh của Đức Chúa Jesus có phải do những kẻ thù của Ngài quyết định hay không (4:28; 2:23; 3:17-18)?  Nhưng do ai?
  4. Nhận biết sự tể trị của Đức Chúa Trời, và dựa trên Thi Thiên 2:7a, 8, 11, 12c, Hội Thánh đã cầu xin điều gì (4:29-30)?  Lời cầu xin đó liên hệ như thế nào đến chương trình mà Chúa đã truyền cho Hội Thánh phải thực hiện (1:8)?
  5. Đức Chúa Trời đã đáp lời Hội Thánh cầu xin như thế nào? Điều gì đã xảy ra (4:31)?  Xin cho biết, một trong những mục đích của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì (2:4; 4:8, 31)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Lời cầu nguyện của bạn có điểm nào giống, hay khác, với lời cầu nguyện của những người tin Chúa trong Hội Thánh ban đầu?  Tại sao việc nhắc lại bản chất của Đức Chúa Trời và những điều Ngài đã làm trong quá khứ, đem lại ích lợi trong sự cầu nguyện?
  2. Khi gặp trường hợp khó xử, bạn cư xử giống như những nhà lãnh đạo Do Thái – tìm cách giải quyết vấn đề; hay giống như các môn đồ – trình dâng những khó khăn và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa?  Những khó khăn đang xảy đến cho bạn có liên quan đến chương trình mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm cho Ngài hay không?
  3. Nếu phải dùng bài cầu nguyện trong khúc Kinh Thánh này như là một bài cầu nguyện mẫu, xin bạn cho biết: Ý nghĩa của việc nhắc lại Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện; nhu cầu của việc trích dẫn Kinh Thánh trong lời cầu nguyện; và mục đích của lời cầu nguyện.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top