Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 2:13-36

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 2:13-36

Peter_02s
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 2:14-36

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã bỏ lỡ một cơ hội nói về Chúa cho người khác hay không?  Điều gì đã ngăn trở bạn làm điều đó?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trước phản ứng của công chúng, các nhà lãnh đạo Hội Thánh đã làm gì (2:14)? Sứ đồ Phi-e-rơ phân tích sự vô lý của lời xuyên tạc như thế nào (2:15)?  Ông giải thích nguyên nhân của sự kiện xuất phát từ đâu (2:16)?
  2. Tiên tri Giô-ên cho biết Đức Chúa Trời đã hứa điều gì?  Ai sẽ là những người công bố Lời Chúa? Thế hệ nào quan tâm đến công việc Chúa trong tương lai (2:17-18)?
  3. Sẽ có những biến chuyển nào trong thiên nhiên (2:19-20)?  Mục đích của Đức Chúa Trời cho phép những điều đó xảy ra để làm gì (2:20-21)?
  4. Phi-e-rơ đã hướng trọng tâm của sứ điệp ông đang trình bày về ai (2:22)?  Ông nhắc thính giả điều gì về Đức Chúa Jesus?  Căn nguyên của việc Chúa bị hành hình xuất phát từ đâu (2:23)? Điều gì đã xảy ra cho Chúa sau đó (2:24)?  Tại sao (2:25-28)?
  5. Hai yếu tố xác nhận việc Đức Chúa Jesus sống lại là gì (2:29-32)?  Việc Đức Chúa Jesus sống lại liên hệ như thế nào với việc Đức Thánh Linh giáng lâm (2:33)?
  6. Địa vị hiện tại của Đức Chúa Jesus là gì (2:34-35)?  Phi-e-rơ xác nhận Đức Chúa Jesus là ai (2:36)?  Tại sao trong bài giảng này, Phi-e-rơ trích dẫn rất nhiều Thánh Kinh Cựu Ước?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bên cạnh những người chế nhạo, cũng có những người muốn tìm hiểu chân lý.  Bạn có sẵn sàng để giới thiệu Đức Chúa Jesus cho họ hay không?  Những dữ kiện nào về Đức Chúa Jesus mà bạn muốn người nghe hiểu rõ?
  2. Đức Chúa Trời đã đưa một số người đến với Hội Thánh, và các Sứ đồ đã bắt lấy cơ hội đó giới thiệu Chúa cho họ.  Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã dùng những điều gì để đưa nhiều người đến với Hội Thánh của bạn?  Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì để giới thiệu Chúa cho họ?

Kinh Thánh Tham Khảo: Công Vụ 2:13-36

Phi-rơ Rao Giảng Về Chúa

14. Bấy giờ Phi-rơ đứng ra với mười một sứ đồ, cất tiếng và nói với họ: “Thưa đồng bào Do-thái và mọi người đang ở Giê-ru-sa-lem, xin hãy biết rõ điều nầy và xin lắng tai nghe tôi nói: 15. Những người nầy không phải say rượu như anh chị em tưởng đâu, vì bây giờ mới chín giờ sáng, 16. nhưng đây là những gì đấng Tiên Tri Giô-ên đã nói, 17. ‘Ðức Chúa Trời phán:

Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt.  Các con trai và các con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri;  Những người trẻ tuổi sẽ thấy các khải tượng; những người già cả sẽ mơ ước những ước mơ.

18. Trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần Ta trên các tôi trai và tớ gái của Ta; Chúng sẽ nói tiên tri.  19. Ta sẽ ban những điềm lạ trên trời và những dấu kỳ dưới đất, Ðó là máu, lửa, và những luồng khói. 20. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, Mặt trăng sẽ đỏ như máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa đến. 21. Bấy giờ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.’

22. Hỡi người I-sơ-ra-ên, xin lắng nghe những lời tôi trình bày: Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét là Ðấng đã được Ðức Chúa Trời xác chứng với anh chị em bằng những việc quyền năng, phép lạ, và dấu kỳ; qua Ngài, Ðức Chúa Trời đã thực hiện những việc đó giữa anh chị em như anh chị em đã biết. 23. Theo kế hoạch đã vạch trước và theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời, anh chị em đã nộp Ngài vào tay những kẻ không coi Luật Pháp ra gì để đóng đinh Ngài trên cây thập tự, và giết đi. 24. Nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi những đau đớn của sự chết, vì sự chết không thể giữ Ngài lại. 25. Vì Vua Ða-vít đã nói về Ngài rằng:

‘Tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi; Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi sẽ chẳng bị rúng động. 26. Vì thế, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và thân xác tôi cũng sống trong hy vọng. 27. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi luôn trong âm phủ;  Ngài sẽ không để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát.  28. Chúa đã chỉ cho tôi con đường sự sống; Ngài sẽ cho tôi đầy tràn niềm vui trước thánh nhan Ngài.’

29. Thưa anh chị em, tôi xin nói một cách quả quyết với anh chị em về tổ phụ Ða-vít của chúng ta rằng, vua đã chết và được chôn; mồ mả của vua vẫn còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. 30. Nhưng vì vua là một vị tiên tri và biết rằng Ðức Chúa Trời đã lấy lời thề mà thề với vua rằng Ngài sẽ đặt một người trong dòng dõi của vua ngồi trên ngai của vua. 31. Vì đã thấy trước như thế nên vua đã nói về sự sống lại của Ðấng Christ rằng: ‘Ngài sẽ chẳng bị bỏ luôn trong âm phủ, Và thân thể Ngài sẽ không thấy sự rữa nát.’ 32. Ðức Chúa Jesus nầy đã được Ðức Chúa Trời làm cho sống lại, và tất cả chúng tôi đây là các nhân chứng cho việc ấy.

33. Vậy sau khi đã được cất lên ngự bên phải Ðức Chúa Trời và đã nhận lãnh Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Cha đã hứa, Ngài tuôn đổ Ðức Thánh Linh ra như anh chị em đã thấy và nghe. 34. Vì Vua Ða-vít chưa từng lên trời, nhưng chính vua đã nói: ‘Chúa phán với Chúa của tôi, “Con hãy ngồi bên phải Ta, 35. Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.”’

36. Vậy hỡi toàn thể nhà I-sơ-ra-ên, xin hãy biết một cách chắc chắn rằng: Ðức Chúa Jesus, Ðấng anh chị em đóng đinh trên cây thập tự, đã được Ðức Chúa Trời lập làm Chúa và Ðấng Christ.”

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top