Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 2:1-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 2:1-12

Dove flying
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 2:1-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thích học thêm một ngôn ngữ khác hay không?  Tại sao?  Bạn sẽ làm gì khi bạn nói thông thạo một ngôn ngữ mới?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lễ Ngũ Tuần là lễ gì (Phục Truyền 16:9-12)?  Các môn đồ đã làm theo lời Đức Chúa Trời dạy trong Cựu Ước như thế nào (2:1)? Việc gì đã xảy ra (2:2)?
  2. Các môn đồ đã thấy điều gì (2:3)?  Họ nhận được gì và họ đã làm gì (2:4)?  Tại sao Đức Chúa Trời chờ đến lễ Ngũ Tuần mới ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ (2:5)?
  3. Những ngoại kiều Do Thái từ những xứ sở nào đã đến Giê-ru-sa-lem (2:9-11)?  Điều gì đã thu hút những người này đến gặp các môn đồ (2:6)? Họ đã ngạc nhiên về điều gì (2:7)? Họ nhận được gì khi gặp các môn đồ của Chúa (2:11)?  Theo khúc Kinh Thánh này, việc đầy dẫy Đức Thánh Linh liên hệ như thế nào đến việc làm chứng nhân cho Chúa?
  4. Có hai thái độ khác nhau trước sự kiện vừa xảy ra.  Thái độ của nhóm người thứ nhất là gì? Họ thắc mắc điều gì (2:12)?  Thái độ của nhóm thứ hai là gì (2:13)?  Vì sao họ có thái độ đó?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Điều gì khiến những người chưa tin Chúa đến với Hội Thánh của bạn?  Họ nhận biết điều gì khi họ tiếp xúc với Hội Thánh của bạn?  Sau đó, họ có thắc mắc muốn tìm hiểu thêm, hay họ chế nhạo rồi bỏ đi?  Tại sao?
  2. Khi bạn nghe những người khác tôn ngợi Chúa, phản ứng của bạn như thế nào?  Phản ứng của bạn giống như nhóm người trong câu 12, hay giống những người trong câu 13?  Tại sao?
  3. Bạn đã dùng ân tứ Chúa ban cho mình như thế nào?  Bạn đã dùng những ân tứ đó cho ai, và với mục đích gì? Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao Đức Chúa Trời đã ban cho bạn những ân tứ này? Đức Chúa Trời có được tôn kính qua những ân tứ Chúa đã ban cho bạn hay không?

Kinh Thánh Tham Khảo:

Phục Truyền 16:9-12

9. Anh chị em hãy đếm bảy tuần. Hãy đếm bảy tuần kể từ ngày người ta tra lưỡi liềm bắt đầu gặt lúa. 10. Cuối thời kỳ ấy, anh chị em hãy cử hành Lễ Các Tuần để kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em; hãy nhân cơ hội ấy mà dâng một của lễ lạc ý bày tỏ lòng biết ơn của mình, tùy theo phước hạnh mà anh chị em đã nhận được từ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 11. Hãy vui vẻ trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em, các con trai, các con gái, các tôi trai, các tớ gái của anh chị em, những người Lê-vi sống trong thành của anh chị em, các ngoại kiều, các cô nhi, và các góa phụ ở giữa anh chị em, tất cả hãy vui vẻ tại nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn để danh Ngài ngự. 12. Hãy nhớ rằng anh chị em từng là những nô lệ tại Ai-cập mà hết lòng vâng giữ những luật lệ nầy.

Công Vụ 2:1-13

Ðức Thánh Linh Giáng Lâm

1. Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. 2. Thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. 3. Họ thấy có gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người. 4. Tất cả được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác, theo như Ðức Thánh Linh ban cho họ nói.

5. Lúc ấy tại Giê-ru-sa-lem đang có những người Do-thái tin kính từ mọi nước dưới trời. 6. Nghe tiếng ồn ào, họ kéo đến thành một đám đông và lấy làm lạ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của họ. 7. Họ ngạc nhiên và sửng sốt nói với nhau, “Tất cả những người đang nói đó chẳng phải là người Ga-li-lê sao? 8. Thế sao mỗi chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng ta? 9. Nào người Pạc-thi, người Mê-đi, người Ê-lam, và những người sống ở Mê-sô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-xi-a, Pôn-tơ, A-si-a, 10. Phi-ry-gi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và dân ở những vùng Li-by-a gần Sy-rê-nê, nào những khách hành hương đến từ Rô-ma, 11. gồm người Do-thái và những người ngoại quốc theo Do-thái Giáo, nào người Cơ-rết và người Ả-rập; chúng ta thảy đều nghe họ nói những việc quyền năng diệu kỳ của Ðức Chúa Trời trong ngôn ngữ của chúng ta!”

12. Mọi người đều sửng sốt và hoang mang nói với nhau, “Việc nầy có nghĩa gì?” 13. Nhưng mấy người khác chế nhạo và nói, “Họ say rượu mới đó mà.”

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top