Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:12-13

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:12-13

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:12-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi bạn trồng cây, bạn có mong cho cây mà bạn đã trồng sẽ sống, sẽ tăng trưởng, sẽ phát triển đầy trọn, và sẽ kết quả hay không?  Bạn nghĩ gì nếu bạn bỏ công thật nhiều để trồng cây, nhưng rồi cây nào cũng chết? Bạn nghĩ gì nếu có vài cây sống sót, nhưng chúng thật èo uột và không chịu lớn? Trước những hoàn cảnh như vậy, bạn nên làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu (4:12a), Sứ đồ Phao-lô nhắc đến tên của ai (1:7)? Người nầy có mối liên hệ như thế nào với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se (4:12b)? Sứ đồ Phao-lô đã gọi người nầy với danh hiệu nào (4:12c, 1:7; Phi-líp 1:23)? Ai là những người đã được Kinh Thánh gọi bằng danh hiệu như vậy (Phi-líp 1:1)? Nhân vật nầy làm gì (4:12d)? Người nầy mặc dầu không ở gần Hội Thánh Cô-lô-se, nhưng ông đã làm gì cho Hội Thánh Cô-lô-se (4:12e)? Ngoài Hội Thánh Cô-lô-se, người nầy còn quan tâm đến những Hội Thánh nào nữa (4:13)?
  2. Có vài điều chúng ta học được trong sự cầu thay của người nầy.  Người nầy đã cầu thay trong bao lâu (4:12e, 1:9; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17)? Người nầy đã cầu thay với tinh thần như thế nào (4:12f, 2:1; Rô-ma 15:30)? Đối tượng được người đó cầu thay là ai (4:12g, 4:13; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11)? Xin cho biết ba mục đích mà người đó đã cầu thay cho người các tân tín hữu tại Cô-lô-se (4:12h-k)?
  3. Tại sao chúng ta cần cầu nguyện cho người tin Chúa được đứng vững (4:12h; Lu-ca 22:31-32)? Tại sao chúng ta cần cầu nguyện cho người tin Chúa được trưởng thành (4:12i; Hê-bơ-rơ 5:12-13; I Cô-rinh-tô 3:2-3)? Tại sao chúng ta cần cầu nguyện cho người tin Chúa được phát triển toàn vẹn (4:12k, 3:10; Giăng 7:23; I Phi-e-rơ 5:10; Hê-bơ-rơ 13:21)? Đức Chúa Trời muốn điều gì nơi người tin Chúa (4:12l; Giăng 15:1-11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Các tín hữu mới tại Hội Thánh Cô-lô-se đã được Ê-pháp-ra cầu nguyện cho sự đứng vững, sự trưởng thành, và sự phát triển toàn vẹn của họ. Bạn và Hội Thánh của bạn có thực hiện những điều tương tự cho các tân tín hữu trong Hội Thánh của bạn hay không?  Nếu có, bạn đã cầu nguyện cho tân tín hữu đó trong bao lâu? Tình trạng thuộc linh của người đó hiện nay như thế nào? Nếu không, phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta điều gì?
  2. Theo Sứ đồ Phao-lô, Ê-pháp-ra đã quan tâm (4:13), đã gởi lời chào (4:12), đã chiến đấu trong sự cầu nguyện (4:12), đã làm việc vất vả (4:13) vì những anh chị em mới tin Chúa tại Cô-lô-se. Trong những việc Ê-pháp-ra đã làm, bạn đã thực hiện được những bước nào? Động lực nào khiến một người có thể làm như vậy (II Ti-mô-thê 1:3-5a)?
  3. Ê-pháp-ra đã quan tâm cầu nguyện và làm việc không phải chỉ cho Hội Thánh Cô-lô-se nhưng cũng cho hai Hội Thánh lân cận là Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-bô-li. Tại quê hương của bạn hay tại nơi bạn sinh sống có bao nhiêu Hội Thánh? Ngoài việc cầu nguyện và góp phần cho Hội Thánh nhà, bạn đã làm gì cho những Hội Thánh lân cận?  Bạn nghĩ gì nếu Hội Thánh của bạn mạnh, nhưng những Hội Thánh lân cận bị suy yếu hoặc bị đóng cửa?  Những người chưa tin Chúa sẽ nghĩ gì nếu họ chứng kiến những điều đó?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:12-13

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Ê-pháp-ra, đồng hương của anh em, là đầy tớ của Đấng Christ Jesus, chào anh em. Anh ấy luôn chiến đấu cho anh em trong sự cầu nguyện, để anh em có thể đứng vững, trưởng thành và trọn thành theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. 13. Tôi làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy rất quan tâm đến anh em, và những người tại Lao-đi-xê, và những người tại Hi-ê-ra-bô-li.
Bản Dịch 1925

  1. Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. 13. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Lao-đi-xê và người Hi-ê-ra-bô-li nữa.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top