Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:10-11

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:10-11

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:10-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có nhiều bạn thân hay không? Thân tới cỡ nào? Những người đó đã cùng chia sẻ với bạn điều gì: đồng cam cộng khổ, tận tụy hầu việc Chúa, cùng chịu tù đày,….? Bạn có bao nhiêu người bạn như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bên cạnh những tín hữu ngoại quốc, Sứ đồ Phao-lô cho biết chỉ có ba người đồng hương Do Thái đang cộng tác với ông trong công việc truyền giáo (4:11), ba người đó là ai (4:10-11)? Người đầu tiên tên là gì (4:10a)? Sứ đồ Phao-lô gọi người nầy với danh hiệu nào (4:10b)? Ông đã cùng Sứ đồ Phao-lô đối diện với những khó khăn nào (Công Vụ 19:23-30)? Dù gặp khó khăn như vậy ông vẫn làm gì (Công Vụ 20:1-6)? Khi Sứ đồ Phao-lô bị giải đến Rô-ma, người nầy đang ở đâu (Công Vụ 27:1-2)?  Như vậy, danh hiệu mà Sứ đồ Phao-lô gọi ông trong (4:10b) có đúng không? Sứ đồ Phao-lô còn gọi người nầy với danh hiệu nào nữa (Phi-lê-môn 1:24)?
  2. Người thứ hai tên là gì (4:10c)? Người này là thân nhân của ai (4:10d)? Mẹ của ông tên gì (Công Vụ 12:12)? Ông là con tinh thần của ai (I Phi-e-rơ 5:13)? Trong quá khứ, Sứ đồ Phao-lô đã có thái độ nào đối với người nầy (Công Vụ 15:36-41)? Tại sao (Công Vụ 15:38, 13:13)? Tuy nhiên, sau đó Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (II Ti-mô-thê 4:11)? Sứ đồ Phao-lô gọi người nầy với danh hiệu nào (Phi-lê-môn 1:24)? Sứ đồ Phao-lô đã trao cho người nầy trách nhiệm gì (4:10e)?  Ông căn dặn Hội Thánh Cô-lô-se phải có thái độ như thế nào đối với người nầy (4:10f)?
  3. Người thứ ba tên là gì (4:11a)? Tên của ông có đặc điểm nào (4:11a)? Trong Kinh Thánh, tên của ông chỉ được nhắc đến một lần trong câu Kinh Thánh nầy. Dầu vậy, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến tên người nầy với ba đặc điểm nữa. Xin cho biết ba đặc điểm đó là gì (4:11b-d)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong những người đồng hương của bạn, có ai đang cộng tác với bạn hầu việc Chúa hay không?  Nếu có, người đó đã cùng hợp tác với bạn từ khi nào?  Người đó đang làm gì?  Nếu không, bạn có cầu nguyện cho nhiều đồng hương của mình tin nhận Chúa hay không? Bạn có thể làm gì để giới thiệu Chúa cho nhiều người tại quê hương của bạn?
  2. A-ri-tạc cùng bị bách hại với Sứ đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô (Công Vụ 19:23-30). Ông cùng tham gia truyền giáo với Sứ đồ Phao-lô (Công Vụ 20:1-6). A-ri-tạc cũng là một  tù nhân cùng đi trên chuyến tàu với Sứ đồ Phao-lô bị giải đến Rô-ma (Công Vụ 27:1-2). Trong hoàn cảnh bị tù đày như vậy (4:10), ông vẫn tiếp tục cộng tác với Sứ đồ Phao-lô trong sự hầu việc Chúa (Phi-lê-môn 1:24). Tinh thần hầu việc Chúa của A-ri-tạc nhắc nhở bạn và tôi điều gì ()?
  3. Mác tiêu biểu cho một người đã khởi đầu chức vụ hầu việc Chúa không được tốt đẹp (Công Vụ 15:38), nhưng sau đó đã kiên trì trong việc sửa lại sai lầm ban đầu của mình. Theo năm tháng, Mác đã thuyết phục được Ba-na-ba (Công Vụ 15:37, 15:39), Sứ đồ Phi-e-rơ (I Phi-e-rơ 5:13), và Sứ đồ Phao-lô (II Ti-mô-thê 4:11) xác nhận thái độ quyết tâm sửa sai của ông.  Bạn có bao giờ vấp váp trong những năm tháng đầu tiên theo Chúa hay không?  Tấm gương của Mác nhắc nhở bạn và tôi điều gì?
  4. Giúc-tu chỉ được nhắc đến một lần trong Kinh Thánh, nhưng ông đã để lại những dấu ấn tốt đẹp.  Là một người Do Thái, nhưng ông hết lòng cộng tác với Sứ đồ Phao-lô để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời giữa vòng những người ngoại quốc. Giúc-tu là một trong ba người đồng hương Do Thái đã đem lại niềm vui cho Sứ đồ Phao-lô trong những năm tháng ông hầu việc Chúa. Thật ra, Giúc-tu không chỉ là đồng hương, nhưng cũng là người đồng tâm và đồng lao với Sứ đồ Phao-lô trong sự hầu việc Chúa.  Bạn có thể trở thành một Giúc-tu cho những người đang tận tụy và gian khổ hầu việc Chúa ngày nay hay không?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:10-11

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Gởi đến anh em lời chào từ A-ri-tạc, bạn đồng tù với tôi, và Mác, anh em họ của Ba-na-ba – là người mà anh em đã nhận những chỉ thị, nếu người đến với anh em, hãy tiếp đãi người – 11. và cũng có Giê-su, gọi là Giúc-tu. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người này là bạn đồng lao vì vương quốc Đức Chúa Trời, và họ là niềm an ủi cho tôi.
Bản Dịch 1925

  1. A-ri-tạc, là bạn đồng tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. 11. Giê-su gọi là Giúc-tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top