Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:9

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:9

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn hối tiếc về những sai lầm mà bạn đã làm trong quá khứ hay không? Nếu ai đó khuyên bạn hãy trở về để sửa đổi lại những điều sai lầm trong quá khứ, bạn có sẵn sàng thực hiện hay không? Tại sao?  Người khuyên bạn đã làm gì để giúp bạn thực hiện điều đó hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu 9, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến tên của ai (4:9)?  Người nầy là ai (Phi-lê-môn 1:16)? Người nầy đã gặp Sứ đồ Phao-lô trong trường hợp nào (Phi-lê-môn 1:9-10b)? Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến người nầy trong mối quan hệ như thế nào (Phi-lê-môn 1:10)? Người nầy đã được thay đổi như thế nào sau khi tin Chúa (Phi-lê-môn 1:11)? Tình cảm của Sứ đồ Phao-lô dành cho người nầy như thế nào (Phi-lê-môn 1:12)? Người đó có thể giúp Sứ đồ Phao-lô như thế nào (Phi-lê-môn 1:13)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã nài xin Phi-lê-môn điều gì cho người nầy (Phi-lê-môn 1:8-10, 1:15-16)? Sứ đồ Phao-lô so sánh người đó với ai (Phi-lê-môn 1:17)? Ông cam kết điều gì để giúp người đó (Phi-lê-môn 1:18-19)? Với những lời gởi gắm nhiệt thành như vậy từ Sứ đồ Phao-lô (Phi-lê-môn 1:8-19), nhân vật nầy phải là người như thế nào?
  3. Trong thư Cô-lô-se, Sứ đồ Phao-lô trao gọi người nầy với những danh hiệu nào (4:9a)? Ông trao cho người nầy trách nhiệm nào (4:9b)?  Điều nói gì về công việc của người đó trong thời gian ông ở với Sứ đồ Phao-lô (4:9b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sau khi tin Chúa, Ô-sê-sim đã từ một con người vốn vô ích, trở thành một con người thật hữu dụng (Phi-lê-môn 1:11).  Điều này nhắc chúng ta điều gì về quyền năng biến cải của Chúa?  Bạn có kinh nghiệm điều đó trên cuộc đời của bạn hay không?
  2. Ô-sê-sim là một người đã từng trốn chạy trách nhiệm (Phi-lê-môn 1:15-16), nhưng bây giờ là người hiểu biết công việc tại nơi Sứ đồ Phao-lô đang sống để có thể trình bày lại cho Hội Thánh Cô-lô-se.  Sau khi tin Chúa, bạn đã tham gia những công việc nào trong Hội Thánh của bạn?  Nếu có ai mời bạn chia sẻ về Hội Thánh của bạn, bạn có thể nói điều gì? Việc một người mới tin Chúa như Ô-sê-sim (Phi-lê-môn 1:10-11) có thể làm nhân chứng cho các tín hữu lâu năm tại Cô-lô-se (4:9), nhắc nhở chúng ta điều gì?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:7-9

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. cùng với Ô-nê-sim, một anh em yêu dấu và trung thành, là một người của anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây.
Bản Dịch 1925

  1. Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top