Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:7-8

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:7-8

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:7-8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, ai là người đã cùng bạn phục vụ Chúa nhiều nhất?  Người đó cùng làm việc với bạn trong bao lâu?  Nếu bạn phải giới thiệu người đó với ai, bạn sẽ dùng những từ ngữ nào để mô tả người đó? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu 7, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến tên của ai (4:7)?  Nhân vật nầy đã cộng tác với Sứ đồ Phao-lô như thế nào (Công Vụ 20:3-6)? Ông đã được Sứ đồ Phao-lô trao cho trách nhiệm đến thăm những Hội Thánh nào (3:8; II Ti-mô-thê 4:12; Ê-phê-sô 6:21; Tít 3:12)? Mục đích của việc gởi người này đến Hội Thánh Cô-lô-se vào lúc nầy là để làm gì (3:7b-3:8, 4:2-3)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã gọi nhân vật này bằng những danh hiệu nào (4:7a)? Theo bạn, “Người anh em yêu dấu” (4:7b; Ê-phê-sô 6:21) là người như thế nào (Phi-lê-môn 1:16; II Phi-e-rơ 3:15)? Trong nguyên văn Hy-lạp, chữ “người đồng lao” (4:7c – BDVN) hay “người cùng làm việc” (4:7c – BD1925) mô tả những nhân vật nào (Khải Huyền 6:11, 19:10, 22:9)? Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ thái độ nào đối với nhân vật nầy khi gọi ông như vậy (4:7c, 1:7)?
  3. Nhân vật nầy còn được Sứ đồ Phao-lô gọi với danh hiệu nào nữa (4:7b)? Nhân vật nầy đã cùng phục vụ Chúa với Sứ đồ Phao-lô từ Trô-ách (Công Vụ 20:3-6) và bây giờ vẫn còn ở với Sứ đồ Phao-lô trong thời gian bị cầm tù (Ê-phê-sô 3:1, 4:1, 6:20), sự gắn bó đó đã nói lên điều gì về thái độ trung thành của người nầy (4:7c)? Kinh Thánh dạy gì về sự trung tín (Lu-ca 16:10; I Cô-rinh-tô 11:2)? Trung tín là một trong những bản chất của ai (Ga-la-ti 5:19)? Ai là mẫu mực của sự trung tín (Hê-bơ-rơ 3:2, 3:6; Khải Huyền 19:11)?  Chúa muốn người tin Chúa sống thế nào (III Giăng 1:5; I Phi-e-rơ 4:10; I Ti-mô-thê 3:11)? Phần thưởng mà Chúa dành cho người trung tín là gì (Ma-thi-ơ 25:21; Khải Huyền 2:10, 17:14)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ty-chi-cơ đã được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến với ba danh hiệu là người anh em yêu dấu”, “một người phục vụ trung thành” và “đồng lao phục vụ trong Chúa”.  Mục sư của bạn có thể nhắc đến bạn với những danh hiệu nầy hay không?  Nếu có, bạn đang góp phần trong những công việc nào?  Nếu không, từ ngữ nào là phù hợp nhất cho bạn?
  2. Ty-chi-cơ là người đã tham gia công việc truyền giáo (Công Vụ 20:3-6) và đã cùng đi với Sứ đồ Phao-lô trong nhiều năm tháng. Ty-chi-cơ đã được Sứ đồ Phao-lô cử đến thăm các Hội Thánh để trình bày về tình hình công việc Chúa từ những nơi khác (3:8; II Ti-mô-thê 4:12; Ê-phê-sô 6:21; Tít 3:12) và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho những nhà truyền giáo (4:2-3).  Ngoài những trách nhiệm tại Hội Thánh của mình, bạn đã tham gia vào việc phổ biến Lời Chúa cho những nơi khác như thế nào?  Bạn biết gì về nhu cầu của những công việc truyền giáo? Bạn có thể làm gì để góp phần trong sứ mạng này? Bạn đã và đang làm gì để ủng hộ việc truyền giáo cho những nơi chưa biết Chúa? Tham dự, dâng hiến, vận động, hay cầu nguyện?

 

Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:7-8

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Ty-chi-cơ, người anh em yêu dấu, một người phục vụ trung thành và đồng lao phục vụ với tôi trong Chúa, sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi; 8. tôi gởi người đến anh em với mục đích này, để cho anh em có thể biết về chúng tôi, và để người có thể khích lệ lòng của anh em.
Bản Dịch 1925

  1. Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi 8. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top