Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:22-4:1

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:22-4:1

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:22-4:1

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn là chủ, bạn mong muốn gì nơi người làm công?  Nếu bạn là một nhân công, bạn muốn gì nơi người chủ?  Làm thế nào để cả hai hài lòng trong cách đối xử với nhau? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người nô lệ cần có những thái độ nào đối chủ (3:22a; Ê-phê-sô 6:5a; I Ti-mô-thê 6:1; Tít 2:9; I Cô-rinh-tô 2:3)? Giống như họ bày tỏ thái độ của họ dành cho ai (3:22c; Ê-phê-sô 6:5b, 5:22)?  Họ không nên chỉ làm điều gì (3:22b; Ê-phê-sô 6:6a; Ga-la-ti 1:10)?  Nhưng như làm cho ai (3:23; Ê-phê-sô 6:6b; I Cô-rinh-tô 7:22). Người làm công cần ý thức rằng họ đang thực hiện ý định của ai (Ê-phê-sô 6:6c; Mác 3:35)? Họ cần làm với thái độ nào (Ê-phê-sô 6:7a), và như đang phục vụ ai (3:23; Ê-phê-sô 6:7b)?
  2. Tại sao người nô lệ nói riêng, và những người làm công nói chung, phải kính trọng chủ của mình (Ê-phê-sô 6:5-7)? Thật ra họ đang phục vụ ai (Ê-phê-sô 6:5-7)? Động lực khiến họ nên làm như vậy là gì (3:24; Ê-phê-sô 6:8; Ma-thi-ơ 16:27; II Cô-rinh-tô 5:10)?   
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người chủ nên có thái độ như thế nào đối với những nô lệ (4:1; Ê-phê-sô 6:9a)? Xin phân tích việc người chủ cần cư xử “giống như vậy”nghĩa là gì (Ê-phê-sô 6:6-8)? Người chủ không nên làm gì (Ê-phê-sô 6:9b; Lê-vi 25:43)?  Nhưng hãy nhận biết điều gì về mối tương quan giữa giữa chủ, người giúp việc, và Chúa (Ê-phê-sô 6:9c; Giăng 13:13)?  Ngài là Đấng như thế nào (3:24b-25; Ê-phê-sô 6:9d; Phục Truyền 10:17; Công Vụ 10:34)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ba thái độ mà người làm công cần có đối với chủ của mình là gì (Ê-phê-sô 6:5)?  Ba động lực để một người phục vụ được khích lệ để hoàn tất công việc của mình là gì (Ê-phê-sô 6:5c, 6:6b, 6:6c)? Nếu chúng ta biết rằng Chúa nhìn thấy tất cả và Ngài mới là Đấng ban thưởng cho chúng ta (3:24-25; Ê-phê-sô 6:6), nhận thức này nhắc nhở chúng ta như thế nào trong việc làm của mình?
  2. Bạn đang giữ vai trò của một người làm công hay là một người chủ? Nếu là nhân viên, bạn có bao giờ làm thật tốt khi có mặt chủ, nhưng sau đó thì lãng phí thời gian hay không?  Nếu là người chủ, bạn có đối xử tốt đẹp và chân tình với những người giúp việc của mình hay không? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở hay khích lệ bạn như thế nào trong việc hoàn tất trách nhiệm của mình dù trong vai trò của một người làm công, hay là trong vai trò của một người chủ, trước mặt Chúa?
  3. Yếu tố quan trọng để vợ chồng, cha mẹ và con cái, chủ và tớ, có thể sống hài hòa với nhau là sự kính sợ Chúa (3:18-25; Ê-phê-sô 5:21).  Làm thế nào bạn có thể áp dụng nguyên tắc này để xây dựng mối quan hệ tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày của bạn? 

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:22-25

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hỡi những nô lệ, hãy vâng lời chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ làm trước mắt họ như những người làm vui lòng loài người, nhưng với tấm lòng thành thật, kính sợ Chúa. 23. Nếu làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người; 24. hãy biết rằng từ Chúa, anh em sẽ nhận cơ nghiệp làm phần thưởng. Anh em hầu việc Chúa là Đấng Christ. 25. Ai cố tình làm điều sai trái sẽ bị báo trả về những sai phạm mình đã làm, và không có sự thiên vị.1. Hỡi các chủ nhân! Hãy đối xử công chính và công bằng với những nô lệ của mình, hãy biết rằng anh em cũng có một Chủ ở trên trời.

Bản Dịch 1925

  1. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. 23. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, 24. vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. 25. Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.

1. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top