Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:18-19

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:18-19

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:18-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Theo nhận xét của bạn, nhiều cuộc hôn nhân đã bị đổ vỡ vì những lý do gì?  Lúc hai vợ chồng quyết định chia tay nhau thì điều gì mà họ đang thiếu vào lúc đó?    

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên người vợ nên có thái độ như thế nào đối với chồng của mình (3:18a; Ê-phê-sô 5:22; Tít 2:5; I Phi-e-rơ 3:1)? Kinh Thánh dạy gì về sự thuận phục của người vợ (Sáng Thế Ký 3:16; Ê-xơ-tê 1:20; I Cô-rinh-tô 14:34; Ê-phê-sô 5:22-24; Tít 2:3-5; I Phi-e-rơ 3:1-16)? Tại sao người vợ nên thuận phục chồng (3:18b)? Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh nào để khuyên người vợ nên có thái độ như vậy (Ê-phê-sô 5:24)?  Thái độ đó thể hiện qua hành động nào (Ê-phê-sô 5:33b)?  Đấng Christ giữ vai trò nào trong Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:23b-c, 1:22)?  Tương tự người chồng nên giữ vai trò nào trong mối quan hệ vợ chồng (Ê-phê-sô 5:23a; I Cô-rinh-tô 11:3)?
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên người chồng nên có thái độ như thế nào đối với vợ của mình (3:19; Ê-phê-sô 5:25a; I Phi-e-rơ 3:7)?  Mẫu mực để người chồng có thể cư xử như vậy là ai (Ê-phê-sô 5:25b, 5:2)?  Ngài đã làm gì (Ê-phê-sô 5:25c)?  Ngài đã làm những điều đó với mục đích gì (Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 10:10, 14:29, 13:12; Công Vụ 22:16, Tít 3:5; Giăng 15:3) và đã làm cho ai (Ê-phê-sô 5:26-27; II Cô-rinh-tô 14:4, 11:2)?  Nếu Đấng Christ đã làm như vậy cho Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25-27) thì người chồng nên làm gì cho vợ của mình?
  3. Kinh Thánh nói gì về tình yêu giữa vợ chồng (3:19a; Sáng Thế Ký 24:67; Châm Ngôn 5:15-19; Truyền Đạo 9:9; Ma-la-chi 2:13-16; Lu-ca 14:26)? Sứ đồ Phao-lô khuyên người chồng cần thể hiện tình yêu đối vợ của mình như thế nào nữa (Ê-phê-sô 5:28; I Phi-e-rơ 3:7)? Tại sao (Ê-phê-sô 5:29)? Đức Chúa Jesus đã xem Hội Thánh là gì của Ngài (Ê-phê-sô 5:30; I Cô-rinh-tô 6:15; 12:27) và Ngài đã làm gì cho Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:28b-29)? 
  4. Xin cho biết ba nguyên tắc căn bản trong việc xây dựng hôn nhân là gì (3:18-19; Ê-phê-sô 5:31; Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5)?  Những nguyên tắc này có thể áp dụng như thế nào trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Chúa với Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:32) và giữa một cá nhân với Chúa?  Tóm lại, Sứ đồ Phao-lô khuyên vợ chồng cần có thái độ nào đối với nhau (Ê-phê-sô 5:33; I Phi-e-rơ 3:2, 3:7)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin cho biết một số đặc điểm trong mối quan hệ giữa vợ và chồng được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này (3:18-19; Ê-phê-sô 5:22, 5:25b-c, 5:26-27, 5:28-29, 5:30-31). Khi khuyên người vợ thuận phục chồng, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến vị trí làm đầu của người chồng.  Tuy nhiên, khi khuyên người chồng, Sứ đồ Phao-lô đã không nhắc đến quyền lãnh đạo của người chồng nhưng lại khuyên người chồng hãy bày tỏ tình yêu, sự hy sinh để giúp cho người vợ của mình được toàn hảo và hãy yêu thương vợ như chính bản thân của mình. Nếu bạn đã lập gia đình, đặc điểm nào trong những phân đoạn Kinh Thánh này cần được xây dựng hoặc bổ xung trong mối quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình của bạn? 
  2. Bên cạnh tình yêu xuất phát từ lòng vị tha theo gương của Đức Chúa Jesus (Ê-phê-sô 5:25-27), Sứ đồ Phao-lô cho biết người chồng – dù vị kỷ – vẫn có động lực để yêu vợ của mình (Ê-phê-sô 5:28-33), bởi vì không một ai lại ghét chính mình (Ê-phê-sô 5:29). Theo Kinh Thánh, bởi vì cả hai vợ chồng đều thuộc về nhau và cả hai là một, cho nên vợ chồng yêu thương nhau là điều tự nhiên (Ê-phê-sô 5:28-29).  Trong xã hội hiện nay, vì nhiều lý do, vợ hoặc chồng không coi người phối ngẫu là hoàn toàn thuộc về mình, mỗi người đều có thế giới riêng của người đó. Tình trạng này có xảy ra trong gia đình của bạn hay không? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình của bạn?
  3. Thuận phục và yêu thương là hai yếu tố cần thiết cho hạnh phúc của gia đình. Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng hai yếu tố này cần phải tồn tại song hành với nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu có thuận phục mà không có tình yêu?  Ngược lại, nếu hai vợ chồng yêu thương nhau mà không có sự thuận phục nhau thì điều gì sẽ xảy ra? Yếu tố nào có thể giúp cho sự thuận phục và yêu thương phát triển tốt đẹp trong gia đình của bạn (Ê-phê-sô 5:21)?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:18-19

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng, vì điều đó là phù hợp ở trong Chúa. 19. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ và đừng đối đãi cay nghiệt với họ.
Bản Dịch 1925

  1. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. 19. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top