Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:17

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:17

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được cử để làm đại diện cho gia đình, nhóm nhỏ, hay Hội Thánh, để làm một việc gì đó hay không?  Trách nhiệm của bạn là gì? Nói hay làm? Bạn có lo lắng về trách nhiệm đó hay không? Bạn cảm thấy thế nào sau khi thực hiện xong trách nhiệm đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hai phản ứng mà người tin Chúa thường bày tỏ trong Hội Thánh là gì (3:17c)? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se cần cân nhắc điều gì khi thực hiện hai điều nầy (3:17a; Ê-phê-sô 5:10)? Tại sao (II Cô-rinh-tô 5:20; I Ti-mô-thê 6:1)? Các tín hữu trong thời Hội Thánh Ban Đầu đã làm gì với danh của Đức Chúa Jesus (Hê-bơ-rơ 2:12, 6:10; I Phi-e-rơ 4:14; III Giăng 1:7)?
  2. Danh của Đức Chúa Jesus đã gắn liền với người tin Chúa từ khi nào (Công Vụ 11:26)?  Kinh Thánh cho biết người tin Chúa cần làm gì với danh của Đức Chúa Jesus (Phi-líp 2:10; Hê-bơ-rơ 13:15; I Giăng 3:23, 5:13; I Phi-e-rơ 4:16). Danh của Đức Chúa Jesus đem lại những ích lợi nào cho người tin Chúa (Giăng 14:13-14; 16:23-26; Gia-cơ 5:14; I Giăng 2:12)?  Ngược lại, Kinh Thánh cũng cho biết danh của Đức Chúa Jesus có thể đem đến cho chúng ta điều gì (Giăng 15:20-21; Khải Huyền 2:3)? 
  3. Trong phần cuối của câu Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa cần làm điều gì nữa (3:17b; Ê-phê-sô 5:20; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)? Trong sách Cô-lô-se, có bao nhiêu lần Sứ đồ Phao-lô nhắc người tin Chúa cần tạ ơn Đức Chúa Trời (1:3, 1:12, 2:7, 3:15, 3:17, 4:2)? Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về những điều gì (1:3-4, 1:12-13, 2:7, 3:12-17, 4:2)?  Ai đã đem những phước hạnh đó đến cho chúng ta (1:3, 1:12, 2:6, 3:17)? Vì sao chúng ta cần nhân danh của Đức Chúa Jesus tạ ơn Đức Chúa Trời (Giăng 14:13-14; 16:23-26; Gia-cơ 5:14; I Giăng 2:12)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong sinh hoạt của Hội Thánh, bạn là người nói hay làm, hoặc thực hiện cả hai?  Theo bạn, một người chỉ nói mà không làm, hay một người chỉ biết làm mà không nói, có những ưu điểm hoặc khuyết điểm nào?  Dầu nói hay làm, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy nhân danh Đức Chúa Jesus để nói và làm. Tại sao điều nầy là cần thiết trong nếp sống của người tin Chúa?
  2. Thông thường chúng ta nhân danh Đức Chúa Jesus để cầu nguyện. Trong câu Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy nhân danh Đức Chúa Jesus để nói và làm.  Có vấn đề nào bạn ngần ngại khi nhân danh Đức Chúa Jesus để nói hay không?  Có vấn đề nào bạn ngần ngại khi nhân danh Đức Chúa Jesus để làm hay không? Câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta điều gì (3:17; Ê-phê-sô 5:20)?
  3. Chúng ta luôn luôn nhân danh Đức Chúa Jesus để trình dâng những lời cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.   Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu thay của Đức Chúa Jesus và ban phước cho chúng ta.  Sứ đồ Phao-lô lưu ý chúng ta: Có bao nhiêu lần chúng ta đã nhờ Đức Chúa Jesus trình dâng những lời tạ ơn của mình cho Đức Chúa Trời (3:17b)?

 

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:17

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Và trong mọi việc anh em có thể thực hiện – bằng lời nói hay hành động – hãy thực hiện trong danh của của Chúa, là Đức Chúa Jesus, nhờ Ngài mà cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Bản Dịch 1925

  1. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top