Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16b

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16b

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:16b

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn được mời để chia sẻ hay để khuyên một người nào đó hay không? Bạn đã được yêu cầu để chia sẻ hay khuyên về việc gì? Bạn đã nhận lời hay khước từ?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu 3:16b, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu nên làm gì (3:16b)?  Kinh Thánh dạy gì về sự khôn ngoan (1:9e, 3:16b, 4:5; Ê-phê-sô 1:17; Thi Thiên 119:97-104; Ê-phê-sô 1:8; Gia-cơ 3:17)? Ai là Đấng ban sự khôn ngoan cho con người (Châm Ngôn 2:6-7; Ê-phê-sô 1:17; Gia-cơ 1:5)? Kinh Thánh cho biết làm thế nào để chúng ta có được sự khôn ngoan (1:9; I Các Vua 3:9-12, 3:28; Châm Ngôn 9:10)?
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta dùng tất cả sự khôn ngoan để giảng cho ai (3:16b)? Đức Chúa Jesus muốn chúng ta giảng cho những người nào nữa (Ma-thi-ơ 28:19-20)? Trọng tâm của sự giảng dạy của người tin Chúa là gì (1:28; II Cô-rinh-tô 4:5; I Ti-mô-thê 3:16; II Ti-mô-thê 2:15; I Phi-e-rơ 1:25)? Chúng ta thực hiện trách nhiệm này khi nào (II Ti-mô-thê 4:2)? Chúng ta cần giảng dạy với tinh thần như thế nào (I Phi-e-rơ 4:11)?
  3. Bên cạnh việc giảng dạy, sự khôn ngoan nên được dùng vào công việc nào nữa (3:16b; Rô-ma 15:14)? Mục đích của sự khuyên bảo là gì (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11)? Chúng ta có thể khích lệ hay khuyên bảo anh em trong Chúa về những điều gì (2 Ti-mô-thê 1:6; Tít 2:2, 2:6, 2:9; Ê-phê-sô 4:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17-18; I Phi-e-rơ 2:11, 5:5; Hê-bơ-rơ 10:25, 12:5; Giu-đe 1:3)? Kinh Thánh dạy chúng ta nên có thái độ nào đối với những người khuyên bảo mình (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phần Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Cô-lô-se rằng người tin Chúa phải có trách nhiệm trong việc giảng dạy và khuyên bảo lẫn nhau (3:16b).  Theo bạn, trong hai trách nhiệm nầy, trách nhiệm nào dễ hơn? Trách nhiệm nào khó hơn? Tại sao?
  2. Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng người giảng dạy và khuyên bảo người khác cần phải có sự khôn ngoan (3:16b).  Kinh Thánh cho biết “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 9:10).   Theo bạn, một người thật sự kính sợ Chúa thì phẩm chất đó sẽ ảnh hưởng như thế nào trên công tác giảng dạy và khuyên bảo của người đó?  Ngược lại, nếu một người không kính sợ Chúa thì lời giảng dạy và lời khuyên của người đó sẽ như thế nào và sẽ để lại những ấn tượng nào trên người nghe?
  3. Trách nhiệm dạy dỗ không chỉ dành cho những người hầu việc Chúa. Mỗi người tin Chúa trưởng thành đều có thể dạy dỗ hướng dẫn con của mình, em của mình, hay những người ở dưới ảnh hưởng của mình.  Thêm vào đó, chúng ta có thể khuyên những người thân cận hoặc những người tin cậy mình.  Bạn đang thực hiện trách nhiệm dạy và khuyên trong Hội Thánh như thế nào? Căn bản của những hướng dẫn hay lời khuyên của bạn được đặt ở đâu (3:16; Ma-thi-ơ 12:34b)?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16b

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hãy để lời của Đấng Christ sống thật sung mãn trong anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để giảng dạy và khuyên bảo lẫn nhau; hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, những bài hát thiêng liêng, cùng với sự tri ân từ tấm lòng của anh em, mà tôn ngợi Đức Chúa Trời.
Bản Dịch 1925

  1. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top