Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:15

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:15

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy bất an hay không?  Nếu có, bạn đã lo lắng hay lo sợ về điều gì?  Lý do nào khiến bạn cảm thấy bất an như vậy?  Khi đó tâm trí của bạn thường suy nghĩ về điều gì? Điều đó đã để lại những ảnh hưởng nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong phần đầu của câu Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên làm gì (3:15a)? Loài người đã đánh mất sự bình an từ khi nào (Sáng Thế Ký 3:10)? Người tin Chúa có thể bị ai tấn công (Ma-thi-ơ 5:11; I Phi-e-rơ 5:8)? Người tin Chúa có thể bị bất an vì những điều gì (I Cô-rinh-tô 3:3; Ê-phê-sô 2:3)?
  2. Kinh Thánh dạy gì về sự bình an mà Đấng Christ ban cho người tin Chúa (Giăng 14:26-27, 16:33; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16)? Trong lĩnh vực thuộc linh, Đấng Christ đã làm gì để đem chúng ta lại với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1; Ê-phê-sô 2:13-18)? Nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì điều gì có thể xảy ra (Lu-ca 1:37)? Vì vậy người tin Chúa cần điều gì (3:15a; Rô-ma 8:13-16, 14:17; Phi-líp 4:7)?
  3. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận được sự bình an của Chúa (Ê-sai 26:3; Rô-ma 15:13)? Sứ đồ Phao-lô cho biết việc để cho sự bình an của Chúa cai trị trong tấm lòng của người tin Chúa sẽ đem đến điều gì (3:15b; Ê-phê-sô 4:3, 4:16; II Cô-rinh-tô 13:11; Rô-ma 14:17)? Ngược lại nếu sự bình an của Chúa không cai trị trong tấm lòng người tin Chúa thì điều gì có thể xảy ra (Ma-thi-ơ 12:25)?
  4. Theo Sứ đồ Phao-lô, sự bình an của Chúa thường kèm theo điều gì (1:2; Rô-ma 12:7; I Cô-rinh-tô 1:3; Ga-la-ti 1:3; Phi-líp 1:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:2; Phi-lê-môn 1:3)?  Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên làm gì nữa (1:12, 2:7, 3:15c; Ê-phê 5:20; Phi-líp 4:6; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; I Ti-mô-thê 2:1; Hê-bơ-rơ 13:15; Khải Huyền 7:12)? Sự tạ ơn Chúa mang lại điều gì (II Cô-rinh-tô 4:15)?  Trong khi đó, những người không biết ơn Chúa sẽ trở nên như thế nào (Rô-ma 1:21)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh chính là Đấng đem lại sự bình an cho người tin Chúa (Giăng 14:26-27; Ga-la-ti 5:22). Vì vậy, lời khuyên hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị tấm lòng của anh emcũng có nghĩa “hãy để Đức Thánh Linh cai trị tấm lòng của anh em.”  Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, khi bạn cảm thấy bất an, lúc đó Đức Thánh Linh đang giữ vai trò nào trong cuộc đời của bạn?  Dựa vào lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, bạn cần làm gì để có được sự bình an?
  2. Trong câu Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở rằng sự hiệp nhất giữa những người tin Chúa với nhau là yếu tố để Đức Thánh Linh đem lại sự bình an cho Hội Thánh (3:15).  Gia đình, hay Hội Thánh của bạn, có bình an hay không? Dựa vào câu Kinh Thánh bạn, hay Hội Thánh của bạn, cần làm gì để sự bình an của Chúa ở với bạn?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:15

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Và rồi, hãy để sự bình an của Đấng Christ điều khiển tấm lòng của anh em, cũng chính vì điều đó mà anh em đã được gọi đến trong cùng một thân thể; và hãy biết ơn.
Bản Dịch 1925

  1. Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top