Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:13

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:13

 

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong cuộc sống, bạn có bao giờ bất đồng một người nào hay không?  Người đó là ai? Đó là người trong gia đình, trong Hội Thánh, trong sở làm, là hàng xóm, hay là người dưng?  Bạn đã làm gì để giải quyết những bất đồng như vậy?  Kết quả ra sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bạn có bao giờ bất đồng với những người trong Hội Thánh hay không (3:13b)?  Khi chúng ta bất đồng với những người trong Hội Thánh, Đức Chúa Jesus dạy chúng ta nên làm gì (Ma-thi-ơ 18:15-17)?  Kinh Thánh dạy chúng ta không nên làm gì trong trường hợp nầy (I Cô-rinh-tô 6:6-7)?
  2. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên có thái độ nào đối với nhau (3:13a)? Kinh Thánh dạy gì về sự chịu đựng lẫn nhau (Rô-ma 15:1-2; Ê-phê-sô 4:2)? Tại sao chúng ta nên chịu đựng những người khác (Ga-la-ti 6:2)?
  3. Phần cuối của câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì (3:13c; Gia-cơ 2:17; Ê-phê-sô 4:32)? Dựa vào đâu Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy có tinh thần tha thứ như vậy (Ma-thi-ơ 6:12, 6:14-15; Mác 11:25; Lu-ca 11:4)? Đức Chúa Jesus đã dạy gì về sự tha thứ (Ma-thi-ơ 18:21-35; Lu-ca 6:37, 17:3-4)? Ngài đã thực hiện điều Ngài giảng dạy như thế nào (Lu-ca 23:34)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong hai giải pháp “chịu đựng” và “tha thứ”, theo bạn giải pháp nào dễ thực hiện hơn?  Giải pháp nào đem lại kết quả tốt hơn, nhanh chóng hơn, hoặc lâu dài hơn? Tại sao việc thực hiện những điều nầy là cần thiết trong Hội Thánh?
  2. Trong xã hội ngày nay, nhiều gia đình đã đổ vỡ vì thiếu sự “chịu đựng” và “tha thứ”. Nếu bạn phải đối diện với hoàn cảnh như vậy, bạn sẽ chọn giải pháp nào: “chịu đựng” hay “tha thứ”, hoặc cả hai, hay bạn sẽ chọn một giải pháp nào khác? Nếu mọi gia đình đều áp dụng sự hướng dẫn trong câu Kinh Thánh nầy thì điều gì sẽ xảy ra?
  3. Những hướng dẫn trong câu Kinh Thánh này là lời khuyên dành cho những người đang sống với nhau trong Hội Thánh.  Theo bạn, những giải pháp nầy có nên được áp dụng cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, và ở mọi nơi hay không? Nếu có, tại sao có? Nếu không, tại sao không?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:13

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau. Nếu người nào trong anh em có phàn nàn với người khác; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, anh em cũng hãy tha thứ nhau như vậy.
Bản Dịch 1925

  1. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top