Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:12a

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:12a

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:12a

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn được ai đó gọi bạn không phải bằng tên, nhưng bằng một danh hiệu nào đó hay không?  Bạn đã được gọi bằng những danh hiệu nào?  Danh hiệu nào bạn thích nhất?  Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong phần đầu của câu 3:12, Sứ đồ Phao-lô đã gọi những người tin Đức Chúa Jesus là những người như thế nào đối với Đức Chúa Trời (3:12a-c; Ê-phê-sô 4:24; I Phi-e-rơ 2:9-10)?  Trong Cựu Ước ai là những người đã được gọi bằng những danh hiệu như vậy (Phục Truyền 7:7-8; Xuất Ê-díp-tô Ký 29:43; Ê-sai 45:4, 65:9; Giê-rê-mi 2:3)?  Khi dùng những danh hiệu này cho những người tin Chúa, Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở chúng ta điều gì (Rô-ma 11:5-7)?   
  2. Kinh Thánh nói gì về những người được Đức Chúa Trời chọn (3:12a; Ê-sai 42:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4)? Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta từ lúc nào (Ê-phê-sô 1:4)? Người được Chúa chọn có thể gặp phải điều gì (Ma-thi-ơ 24:24; Mác 13:22)? Đức Chúa Trời đối xử với người được chọn như thế nào (Ê-sai 65:22; Ma-thi-ơ 24:22; Mác 13:20)? Người được Đức Chúa Trời chọn có những đặc ân nào nữa (Lu-ca 18:7; Rô-ma 8:33-34)? Chúa muốn những người được chọn làm gì (Ê-phê-sô 1:4; II Phi-e-rơ 2:10; Tít 1:1; Khải Huyền 17:14)? Đức Chúa Jesus cho biết trong ngày cuối cùng, chuyện gì sẽ xảy ra cho những người được chọn (Ma-thi-ơ 24:31; Mác 13:27)?
  3. Kinh Thánh nói gì về những người được Đức Chúa Trời kể là thánh (3:12b; Xuất Ê-díp-tô 19:5-6; Dân-số Ký 16:7; Ê-xơ-ra 8:28; Giê-rê-mi 2:3)?  Người được gọi là thánh là người như thế nào (Giô-ên 2:16; I Cô-rinh-tô 1:2, 6:19-20)? Chúng ta được thánh hóa bởi ai (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13)?  Đức Chúa Trời muốn các thánh đồ của Ngài làm gì (Ê-phê-sô 4:12-14, 3:18; I Cô-rinh-tô 6:2; Thi Thiên 145:10) và không nên làm gì (Ê-phê-sô 5:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-9)? Đức Chúa Trời có lời hứa nào cho các thánh đồ của Ngài (Thi Thiên 16:10, 37:28; Châm Ngôn 2:8)
  4. Kinh Thánh nói gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16) và về những người được Đức Chúa Trời yêu thương (3:12c; Giê-rê-mi 31:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4; Rô-ma 1:7)? Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta khi chúng ta còn là người như thế nào (Ê-phê-sô 2:4-9; II Ti-mô-thê 1:9)? Đức Chúa Trời đã làm gì cho những người Ngài yêu mến (Giăng 3:16; I Giăng 4:9)?  Ngài muốn những người Ngài yêu mến làm gì (Tít 3:4-8; Đa-ni-ên 10:11, 9:23; I Giăng 4:11; III Giăng 1:11; Gia-cơ 1:19; I Phi-e-rơ 2:11)? Đức Chúa Trời có thể làm gì cho những người Ngài yêu mến (Hê-bơ-rơ 12:6)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong ba danh hiệu mà Kinh Thánh gọi chúng ta được ghi lại trong câu Kinh Thánh này, bạn thích danh hiệu nào nhất và ngại danh hiệu nào nhất? Tại sao bạn thích, hay tại sao bạn ngại được gọi như vậy?
  2. Đức Chúa Jesus cho biết trong thời kỳ cuối cùng, một số người được chọn cho thể bị dẫn dụ đi sai lạc (Ma-thi-ơ 24:24; Mác 13:22). Vì vậy Sứ đồ Phao-lô đã khuyên chúng ta nên làm gì (Tít 1:1)?  Mỗi ngày, bạn dành bao nhiêu thời giờ để học biết về lẽ thật – về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, Đức Thánh Linh, và Kinh Thánh?  Bạn có nghĩ rằng bạn đã hiểu biết đủ để không bị ma quỷ và những kẻ theo nó lừa gạt hay không?
  3. Một số trách nhiệm của thánh đồ được ghi lại trong Ê-phê-sô 4:12-16.  Bạn đã tin Chúa được bao lâu?  Trong những năm tháng đó, bạn đã lớn lên trong Chúa như thế nào?  Bạn đã giống như Chúa trong những điểm nào? Có những điểm nào mà bạn cần tiếp tục tăng trưởng để hoàn tất mục đích của Chúa trong cuộc đời của bạn? 

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:12a

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Anh em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh, và được yêu thương, vì vậy hãy mặc lấy sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, ôn hòa, và nhẫn nại.
Bản Dịch 1925

  1. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top