Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:10-11

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:10-11

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:10-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn mua trang phục để mặc với mục đích giống một người nào đó hay không?  Người đó là ai?  Tại sao bạn muốn người khác nhìn bạn có nét bên ngoài giống với người đó? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi nhắc nhở người tin Chúa cần phải từ bỏ những bản ngã thuộc về con người cũ của mình, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi mỗi chúng ta nên làm gì nữa (3:10a, Ê-phê-sô 4:22-14)?  Người tin Chúa cần được đổi mới trong lĩnh vực nào (3:10b, Rô-ma 12:2, Ê-phê-sô 4:23), và trở nên giống như ai (3:10c, Sáng Thế Ký 1:26-27; II Cô-rinh-tô 3:18)?  Chúa muốn mỗi người chúng ta nhận biết điều gì (3:10b, Giăng 17:3, I Giăng 2:3-6)?
  2. Kinh Thánh giải thích việc “mặc lấy con người mới” có nghĩa là gì (3:10, 3:12, 3:14; Gióp 29:4; Ê-sai 59:17)? Người tin Chúa cần mang trên người của mình hình ảnh của ai (3:10c; Rô-ma 13:14; Ga-la-ti 3:27; Ê-phê-sô 4:24; I Phi-e-rơ 1:14-16)? Kinh Thánh dạy gì về kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng con người mới (Ê-xê-chi-ên 11:19-21, 18:31; 36:26-27; II Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 6:15; Khải Huyền 21:5)?  Tại sao việc mặc lấy con người mới giống như Đấng Christ là điều cần thiết (Thi Thiên 51:10; Rô-ma 13:12-14; I Cô-rinh-tô 15:53-54)? 
  3. Trong xã hội hiện nay, mỗi cá nhân thường được đánh giá dựa trên một số yếu tố khác nhau, tuy nhiên Sứ đồ Phao-lô cho biết ở trong Chúa, những sự phân biệt nào sẽ bị xóa bỏ (3:11; Ga-la-ti 3:26-28)? Kinh Thánh dạy gì về chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho mọi dân tộc (3:11a; Ê-sai 19:23-25, 49:6, 66:18-23; Ô-sê 2:23; Ma-thi-ơ 12:18-21)? Kinh Thánh dạy gì về chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho những người không theo Do Thái giáo (3:11b, I Cô-rinh-tô 7:18-21; Ga-la-ti 5:6, 6:15)? Kinh Thánh dạy gì về chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho mọi người không phân biệt văn hóa (3:11c, Rô-ma 1:14, I Cô-rinh-tô 14:11)?  Kinh Thánh dạy gì về chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho mọi người không phân biệt giai cấp (3:11d, I Cô-rinh-tô 7:21-24; Ê-phê-sô 6:8)? Kinh Thánh dạy gì về chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho mọi người không phân biệt giới tính (Ga-la-ti 3:28)? Ngược lại, điều quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời là gì (3:11e; Ga-la-ti 3:29; Ê-phê-sô 1:23; Phi-líp 3:8-11)? Vì sao Chúa chọn cách làm như vậy (I Cô-rinh-tô 1:28-30, 3:21-23)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kể từ đoạn 3, Sứ đồ Phao-lô lưu ý người tin Chúa rằng đức tin nơi Chúa không phải chỉ là những giáo lý suông, chỉ được dùng để dạy dỗ và thảo luận, nhưng niềm tin chân thật của người tin Chúa đó cần phải được thể hiện qua nếp sống mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô nói rõ người tin Chúa cần phải đoạn tuyệt với nếp sống cũ để mỗi chúng ta có thể sống một cuộc đời mới cho Chúa (3:1-11). Kinh Thánh cho biết tiến trình thay đổi đó phải được thực hiện từ trong tâm trí và trong tấm lòng (3:10b; Ê-xê-chi-ên 36:26).  Đức Thánh Linh là Đấng thực hiện sự thay đổi đó (Ê-xê-chi-ên 11:19-21, 36:26; Ê-phê-sô 4:22-23; Tít 3:5) và mục tiêu của sự thay đổi là làm cho mỗi chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Jesus (3:10c, Ê-phê-sô 4:23)?  Bạn đang nhìn những vấn đề xảy ra chung quanh bạn như thế nào? Bạn đã làm gì để đối phó với những điều đó? Kết quả ra sao? Có bao giờ bạn cầu xin Chúa cho bạn nhìn thấy mọi việc theo cách nhìn của Chúa, và giải quyết theo phương cách của Ngài hay không? Tại sao?
  2. Cách đây gần 2000 năm, Kinh Thánh cho biết Cơ-đốc giáo đã xóa bỏ sự kỳ thị dựa trên chủng tộc, niềm tin, văn hóa, giai cấp, và giới tính (3:11; Ga-la-ti 3:28).  Có bao giờ bạn đánh giá cao, hay thấp, một anh chị em trong Chúa dựa trên tình trạng tài chính, văn hóa, chủng tộc, niềm tin, hay giới tính của người đó hay không?  Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở điều gì cho chúng ta?
  3. Trong chương trước, Sứ đồ Phao-lô cho biết Đấng Christ là đầu của Hội Thánh (2:9-10; 2:19). Trong hai câu Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nói thêm Đấng Christ là khuôn mẫu để chúng ta trở nên giống như Ngài (3:10) và trong Đấng Christ, những sự chia rẽ kỳ thị bị xóa bỏ (3:11). Thư Cô-lô-se nhắc đến rất nhiều phước hạnh khi Hội Thánh và mỗi cá nhân được kết hiệp chặt chẽ trong Đấng Christ.  Mối quan hệ giữa bạn với Đấng Christ hiện nay như thế nào? Bạn đã trải nghiệm được những phước hạnh nào trong mối quan hệ với Đấng Christ mà Sứ đồ Phao-lô đã nói đến trong những bài học vừa qua?   

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:10-11

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hãy mặc lấy người mới, tức là người được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh của Đấng tạo dựng nên người ấy; 11. tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, người dã man, mọi rợ, nô lệ, tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.
Bản Dịch 1925

  1. mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. 11. Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top