Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:5-7

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:5-7

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:5-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời của mình, bạn có muốn từ bỏ những thói quen xấu nào hay không?  Những thói quen xấu đó là gì? Nếu bạn vẫn còn duy trì những điều tệ hại đó, thì việc bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời của bạn có còn thực sự mang ý nghĩa của nó hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi nhắc cho người tin Chúa rằng chúng ta đã cùng chết và cùng sống lại với Đức Chúa Jesus (3:1-3), Sứ đồ Phao-lô nói rõ người tin Chúa cần phải chết trong những lĩnh vực nào (3:5, 2:1; II Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 4:19, 5:3-5)? Những điều đó vốn là bản chất của ai (3:7; Ê-phê-sô 2:2)?  Tại sao người tin Chúa cần phải chết những điều đó (3:6; Rô-ma 8:13)?  Kinh Thánh nói gì về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời dành cho những người sống như vậy (Rô-ma 1:18; Ê-phê 5:5-6; Sáng Thế Ký 19:1-29)?
  2. Kinh Thánh nói gì về sự gian dâm (3:5b, Dân Số Ký 5:11-12; Ga-la-ti 5:19; II Phi-e-rơ 2:14)?  Kinh Thánh có những lời khuyên nào cho người tin Chúa về vấn đề nầy (Công Vụ 21:25; Ê-phê-sô 5:3; Hê-bơ-rơ 12:16)? Các tín hữu nên có thái độ nào với người phạm tội nầy (I Cô-rinh-tô 5:9-11)? Người hầu việc Chúa nên có thái độ nào với người phạm tội nầy (II Cô-rinh-tô 12:21)? Kinh Thánh cho biết hình phạt dành cho tội lỗi nầy là gì (Gióp 36:14; Ê-phê-sô 5:5)?
  3. Kinh Thánh nói gì về những chuyện bất khiết hay dơ bẩn (3:5c; I Phi-e-rơ 5:2)?  Kinh Thánh có lời khuyên nào cho người tin Chúa về điều nầy (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:4-6)? Hình phạt dành cho tội lỗi này là gì (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:6-8)?  Kinh Thánh có lời khuyên nào cho những người phạm tội nầy (II Cô-rinh-tô 7:1)?
  4. Kinh Thánh nói gì về sự đam mê nhục dục (3:5d; Ô-sê 4:11; Rô-ma 1:24-27)?  Kinh Thánh nói gì về thực trạng nầy trong xã hội ngày nay (II Phi-e-rơ 3:3)? Đặc điểm và hành động của những người phạm tội nầy là gì (II Phi-e-rơ 2:10-22)? Kinh Thánh cho biết điều gì đã xảy ra cho những người phạm tội đó (I Cô-rinh-tô 10:8)?  Hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho những người phạm tội này là gì (I Cô-rinh-tô 6:9-10; Giu-đe 1:7)?  Kinh Thánh có những lời khuyên nào cho người tin Chúa về những tội lỗi nầy (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-6)?
  5. Kinh Thánh nói gì về những ham muốn xấu xa (3:5e; Rô-ma 7:8; I Cô-rinh-tô 10:6-8; Ê-phê-sô 4:19)?  Hình phạt dành cho những người phạm tội này là gì (I Cô-rinh-tô 10:5-8)?  Kinh Thánh có những lời khuyên nào cho người tin Chúa về vấn đề nầy (I Phi-e-rơ 2:11-12)?
  6. Kinh Thánh cho biết tội tham lam tương đương với tội nào (3:5f; Ê-phê-sô 5:3-5; Rô-ma 1:29; I Cô-rinh-tô 6:9-10)? Xin cho biết ba lĩnh vực của sự tham lam được nhắc đến trong Kinh Thánh là gì (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21; Ê-xê-chi-ên 33:31; Lu-ca 12:15, 16:14; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:5; II Ti-mô-thê 3:2)? Tội lỗi đầu tiên của nhân loại là gì (Sáng Thế Ký 3:6-7)? Sự tham lam của một người có thể đem lại ảnh hưởng đến cho ai (Sáng Thế Ký 3:6-19; Giô-suê 7:16-26; II Phi-e-rơ 2:3)? Nguy hại nghiêm trọng của sự tham lam là gì (I Ti-mô-thê 6:10)? Tại sao (Giô-suê 7:16-26; Ma-thi-ơ 26:14-15; Công Vụ 5:1-11; II Phi-e-rơ 2:15; Giu-đe 1:11)? Đức Chúa Jesus đã bày tỏ thái độ của Ngài như thế nào đối với những người tham lam (Ma-thi-ơ 7:22; Lu-ca 16:34; Giăng 2:14-16)? Kinh Thánh dạy người tin Chúa cần làm gì với sự tham lam (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17; Phục Truyền 5:21; Thi Thiên 119:36) và với những con người tham lam (I Cô-rinh-tô 5:10-11)? Hình phạt dành cho những người phạm tội này là gì (3:6, Ê-sai 57:17; Ê-phê-sô 5:5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô lưu ý người tin Chúa về một số nếp sống từ con người cũ mà mỗi người chúng ta cần phải từ bỏ. Nếu không, chúng ta sẽ đón nhận cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (3:5-7). Để ngăn ngừa việc phạm tội trong vấn đề tình dục, Kinh Thánh khuyên bạn nên làm gì (I Cô-rinh-tô 15:33; Ma-thi-ơ 5:28; Châm Ngôn 6:20-33, 2:16, 5:3-9)?  Nếu bạn thật sự ăn năn và từ bỏ những tội lỗi mà bạn đã phạm (I Giăng 1:9; I Cô-rinh-tô 6:9-11), Đức Chúa Trời có lời hứa nào cho bạn (Ê-sai 1:16, 1:18, 55:7)?
  2. Tham lam là một tội lỗi phổ biến mà nhiều người có thể phạm. Kinh Thánh liệt kê tội tham lam tương đương với tội thờ hình tượng (3:5f; Ê-phê-sô 5:3-5; Rô-ma 1:29; I Cô-rinh-tô 6:10). Kinh Thánh cho biết nguồn gốc của sự tham lam không đến từ Đức Chúa Trời (I Giăng 2:16). Sự tham lam không đem đến cho con người sự thỏa lòng (Châm Ngôn 5:10), nhưng sẽ đem đến sự tàn hại – không phải chỉ cho cá nhân người đó (Châm Ngôn 15:27, 28:25; I Ti-mô-thê 6:9-10; Ma-thi-ơ 26:14-15, 27:5; Công Vụ 5:1-11; II Phi-e-rơ 2:15; Giu-đe 1:11), nhưng với những cộng đồng liên hệ (Sáng Thế Ký 3:6-19; Giô-suê 7:16-26; II Phi-e-rơ 2:4-6). Kết cuộc của những con người tham lam được ghi lại trong Kinh Thánh và lời cảnh cáo của Chúa trong phân đoạn nầy nhắc nhở điều gì cho mỗi chúng ta (3:6; Ê-sai 57:17; Ê-phê-sô 5:5)?  


Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:5-7

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Vì vậy, hãy làm cho chết những điều trần tục như gian dâm, bất khiết, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam, tức là thờ hình tượng; 6. vì những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những đứa con không vâng phục, 7. anh em đã sống giữa những người như vậy và đã từng sống trong những điều đó.
Bản Dịch 1925

5. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: 6. bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; 7. lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. 


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top