Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-4

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-4

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:1-4

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có biết ai là người xem thể thao, hay âm nhạc, là lẽ sống của người đó hay không? Khi nghe đến những điều đó, người đó phản ứng như thế nào? Nếu thiếu những điều đó, người đó cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Cô-lô-se sự kiện quan trọng nào trong cuộc đời của người tin Chúa (Cô-lô-se 3:3a; Rô-ma 6:2-4)? Lý do nào khiến Đức Chúa Jesus đã chết vì chúng ta (I Cô-rinh-tô 5:14a)? Điều đó ảnh hưởng như thế nào với chúng ta (I Cô-rinh-tô 5:14b)? Một trong những ảnh hưởng tốt đẹp của việc được cùng chết với Đấng Christ là gì (Rô-ma 6:6-7)?
  2. Nếu một người thật sự đã chết với Chúa, một sự thật quan trọng khác mà người tin Chúa cần hiểu biết là gì (3:1a; Rô-ma 6:5)? Người tin Chúa cần có thái độ nào với cuộc sống mới ở trong Chúa (3:1b; Rô-ma 6:11-14)? Chúng ta cần hướng về ai (3:1c; Thi Thiên 110:1; Mác 16:19)?  Tâm trí chúng ta cần hướng về điều gì (3:2; Phi-líp 3:20-21)? Chúng ta không nên hướng về những điều gì (Phi-líp 3:18-19)? Đức Chúa Jesus dạy gì về những điều nầy (Ma-thi-ơ 6:19-20, 16:23)?
  3. Sứ đồ Phao-lô nói rõ Đấng Christ là gì của chúng ta (3:4a; Phi-líp 1:21; Ga-la-ti 2:20)? Sứ đồ Phao-lô cho biết sự sống của người tin Chúa được “giấu” ở đâu (3:3b)? Khi nào thì vinh quang của người tin Chúa sẽ “hiện ra” (3:4b; Rô-ma 8:17-25)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong hai chương đầu của Thư Cô-lô-se, Sứ đồ Phao-lô giải thích cho các tín hữu tại Cô-lô-se một số niềm tin căn bản. Bắt đầu từ chương 3, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng đức tin chân thật của người tin Chúa cần phải được thể hiện qua nếp sống theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói rõ quan niệm sống mới của người tin Chúa cần phải hướng vào ai và vào những điều gì (3:1b)? Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, việc thực hiện lời khuyên nầy dễ hay khó? Tại sao? Kinh Thánh nói gì về những người hướng tâm trí của mình theo Thánh Linh, hay ngược lại theo xác thịt (Rô-ma 8:5-8; Ga-la-ti 5:16-26)? Kết quả của hai sự chọn lựa đó là gì (Rô-ma 8:6-11)? Theo lời giải thích trong (Rô-ma 8:6), bạn muốn nhận được sự sống và bình an, hay sự chết?
  2. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nói rõ Đấng Christ là sự sống của người tin Chúa (3:4; Phi-líp 1:21; Ga-la-ti 2:20). Điều đó có nghĩa là gì (Giăng 1:4; I Giăng 5:12)? Điều gì sẽ xảy ra, nếu người tin Chúa không muốn đến với Đức Chúa Jesus (Giăng 5:40), hay đã đánh mất Ngài (I Giăng 5:12b)?  

Kinh Thánh: 

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Như vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 2. Hãy chú tâm vào những việc ở trên trời, không phải vào những việc ở dưới đất; 3. bởi vì anh em đã chết, và sự sống của anh em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, hiện ra, anh em cũng sẽ cùng hiện ra với Ngài trong vinh quang.
Bản Dịch 1925

  1. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; 3. vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top