Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:20-23

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:20-23

 

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 2:20-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có ai khuyên bạn nên kiêng cữ một số thức ăn bởi vì chúng có hại đến sức khỏe của bạn hay không?  Bạn có thực hiện được những lời khuyên đó hay không? Sau đó, nếu có ai khuyên bạn phải kiêng cữ những thức ăn nầy bởi vì nó cần thiết cho sự cứu rỗi của bạn, bạn nghĩ gì về lời khuyên nầy?  Bạn có nên tin cậy lời khuyên của người đó hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu tại Cô-lô-se chân lý quan trọng nào (2:20a, 3:3; Rô-ma 6:2-11, 7:4-6; Ga-la-ti 2:19-20, 4:8-11, 6:14; I Phi-e-rơ 4:1-3)? Ý nghĩa của điều này là gì (2:20b, 2:8-11, 2:14; Rô-ma 6:1)? Ảnh hưởng của điều đó trên nếp sống của người tin Chúa là gì (2:20c; 2:12-14; Giăng 15:19, 17:14-16; II Cô-rinh-tô 10:3; Gia-cơ 4:4; I Giăng 5:19)?
  2. Các giáo sư giả đã dạy các tín hữu tại Cô-lô-se cần kiêng cữ những điều gì (2:20; I Ti-mô-thê 4:3)? Kinh Thánh Cựu Ước nói gì về việc nầy (Ê-sai 52:11)? Sứ đồ Phao-lô giải thích thật ra ý nghĩa của câu Kinh Thánh đó là gì (II Cô-rinh-tô 6:14-18)? Vì vậy người tin Chúa nên có thái độ nào với vấn đề nầy (Hê-bơ-rơ 13:9; Tít 1:14; Ga-la-ti 4:3, 4:9-12)?
  3. Một sự thật căn bản về thức ăn là gì (2:22a)? Đức Chúa Jesus dạy gì về điều này (Mác 7:18-19; Ma-thi-ơ 15:16-20)? Tại sao những người tin Đức Chúa Jesus ngày nay không cần phải kiêng cữ những vật thực được ghi lại trong Cựu Ước nữa (Công Vụ 10:9-16, 11:3-10)?
  4. Sứ đồ Phao-lô cho biết trên lý thuyết những lời khuyên cho các tín hữu tại Cô-lô-se có vẻ như thế nào (2:23a)? Trong thực tế, hiệu quả của việc kiêng cữ những thức ăn đó là gì (2:23b; I Ti-mô-thê 4:8)? Thật ra, những lời khuyên đó là những quan điểm của ai (2:8; Ma-thi-ơ 15:10; I Ti-mô-thê 4:1-5)? Kinh Thánh nói rõ việc kiêng cữ thức ăn ảnh hưởng như thế nào đến sự cứu rỗi (Rô-ma 14:17)?

 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy Sứ đồ Phao-lô nhắc cho chúng ta một chân lý quan trọng đó là khi tin nhận Chúa, chúng ta đã được thuộc về Chúa, vì vậy trong lĩnh vực tâm linh chúng ta không còn bị điều khiển bởi những luật lệ của Sa-tan, luật pháp của Cựu Ước, hay những nghi lễ, truyền thống, hoặc tập tục của các tôn giáo trong đời nầy (2:20a, 3:3; Rô-ma 6:2-11, 7:4-6; Ga-la-ti 4:8-11).  Là người đã tin Chúa, bạn có còn giữ những sự kiêng cữ hay tập tục nào thuộc quá khứ hay không?  Lời Chúa trong khúc Kinh Thánh này nhắc nhở điều gì cho bạn (2:8-23)?
  2. Kinh Thánh Tân Ước dạy người tin Chúa không được ăn đồ cúng thần tượng, không được ăn huyết, và không được ăn thú vật chết ngột (Công-vụ 15:29, 21:25).  Những hướng dẫn đó có mâu thuẩn với sự dạy dỗ trong phân đoạn Kinh Thánh này hay không?  Những hướng dẫn trong sách Công Vụ là của ai (Công Vụ 15:28-29)? Những hướng dẫn trong Cô-lô-se (2:22-23) là của ai? Kinh Thánh cho biết việc kiêng cữ thức ăn không ảnh hưởng đến sự cứu rỗi (Rô-ma 14:17), theo bạn chúng ta nên làm gì với những lời khuyên nầy?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:20-23

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Nếu anh em đã đồng chết với Đấng Christ, đã thoát khỏi những nguyên tắc của thế gian, tại sao anh em lại sống như vẫn còn lệ thuộc thế gian để rồi anh em phục tùng những luật lệ: 21. Chớ cầm! Chớ nếm! Chớ rờ! 22. Tất cả những điều đó khi đã dùng rồi, thì sẽ bị hư đi. Chúng tuân theo những luật lệ và giáo huấn của loài người, 23. là những điều có vẻ như khôn ngoan trong việc tu thân, hạ mình, và đày đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.
Bản Dịch 1925

  1. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buột mình, như anh em còn sống trong thế gian: 21. Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? 22. Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người, 23. dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top