Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:18-19

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:18-19

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 2:18-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị ai gạt hay không?  Người đó đã gạt bạn chuyện gì?   Người đó đã làm gì để bạn tin?  Hậu quả của việc nghe theo lời người đó khiến bạn mất mát điều gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se đừng để bị ai lừa gạt (2:18a-b)? Xin liệt kê vài trường hợp người theo Chúa bị lường gạt trong Kinh Thánh (Sáng Thế Ký 3:13; Dân Số Ký 25:18; Ma-thi-ơ 24:24; Rô-ma 16:18; II Cô-rinh-tô 11:3; Ê-phê-sô 5:6; II Phi-e-rơ 2:14; I Giăng 2:26, 4:1-2; II Giăng 2:7-11; Khải Huyền 3:11, 12:9, 13:8-14)?  Sứ đồ Phao-lô cho biết nguy hại của việc lừa gạt xảy ra tại Hội Thánh Cô-lô-se là gì (2:18d)?
  2. Xin liệt kê bốn đặc điểm của người đi lừa gạt tại Hội Thánh Cô-lô-se (2:18-19)? Đặc điểm đầu tiên của kẻ lừa gạt là gì (2:18b; Thi Thiên 52:2)?  Kinh Thánh khuyên chúng ta nên có thái độ nào với sự giả dối (Xuất 23:7; Thi Thiên 119:78, 119:86; 119:104)? Kinh Thánh có lời cảnh cáo nào cho những kẻ công bố sự giả dối (Giê-rê-mi 20:6, 23:32, 28:15-17; Ê-xê-chi-ên 13:8-9) và những người lắng nghe theo sự giả dối (Giê-rê-mi 13:24-25; Khải Huyền 22:15)?
  3. Đặc điểm thứ hai của kẻ lừa gạt là gì (2:18c; Giê-rê-mi 18:15)?  Kinh Thánh nói gì về việc thờ phượng các thiên sứ (Khải Huyền 19:10, 22:8-9; I Ti-mô-thê 4:1)? Thiên sứ là ai (Rô-ma 1:25)? Thật ra, thiên sứ có thể ở đang trong tình trạng nào (II Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 1:6)? Kinh Thánh dạy chúng ta chỉ nên thờ phượng ai (Ma-thi-ơ 4:10; Khải Huyền 19:10, 22:9)? Tại sao (I Cô-rinh-tô 8:5-6; I Phi-e-rơ 3:22; Khải Huyền 7:11, 19:10, 22:8-9)?
  4. Đặc điểm thứ ba của kẻ lừa gạt là gì (2:18e-f)?  Kinh Thánh nói gì về người phóng đại những gì mà người đó biết hoặc thấy (2:18f; Giê-rê-mi 14:14, 23:25, 23:32; I Cô-rinh-tô 4:18, 8:1,13:4)? Kinh Thánh dạy gì về sự phóng đại cách hư không (2:18e, 2:8; I Ti-mô-thê 6:20; II Ti-mô-thê 2:16; Tít 1:10)?  Sự phóng đại đó đã đi theo sự hướng dẫn của ai (2:18f; I Cô-rinh-tô 3:3; Ga-la-ti 5:19-21; Gia-cơ 3:15) và sẽ đưa đến kết quả nào (Rô-ma 8:6-8; Ga-la-ti 5:21)?
  5. Đặc điểm thứ tư của kẻ lừa gạt là gì (2:19a)?  Tại sao người tin Chúa cần liên kết với Đầu của Hội Thánh là Đấng Christ (2:19a; 2:6-8, Ê-phê-sô 1:22)? Sứ đồ Phao-lô cho biết mối liên kết với Đấng Christ, là Đầu của Hội Thánh, đem lại ba ích lợi gì (2:19b-c)? Kinh Thánh dạy gì về sự nuôi dưỡng thuộc linh khi chúng ta kết hiệp với Chúa (2:19b; Giăng 15:4-6; Rô-ma 11:17; Ê-phê-sô 5:29)?  Kinh Thánh dạy gì về kết quả của sự kết hiệp với nhau trong Chúa (2:19c; Ê-phê-sô 4:16; Giăng 17:21 Công Vụ 4:32; Rô-ma 12:4-5; I Cô-rinh-tô 10:10-17)?   Kinh Thánh dạy gì về sự tăng trưởng khi chúng ta kết hiệp với Chúa (2:19b, 1:10, 2:2; Giăng 15:4-6; I Cô-rinh-tô 3:6; Ê-phê-sô 4:16; I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12, 4:10; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3; II Phi-e-rơ 3:18)?   Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô cho biết thực trạng của nhiều tín hữu trong Hội Thánh ngày nay như thế nào (I Cô-rinh-tô 3:2; Hê-bơ-rơ 5:11-14)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết một trong những lý do khiến một số tín hữu ngày nay bị dẫn dụ vì thiếu hiểu biết lời của Đức Chúa Trời (2:18; Hê-bơ-rơ 5:11-14). Hậu quả của tình trạng đó là gì (I Cô-rinh-tô 3:2-3; Giăng 16:18, 20:9)? Tình trạng thiếu hiểu biết Chúa sẽ đem đến những nguy hại nào (Ê-phê-sô 4:11-14, 5:17)? Chúng ta có thể nhờ ai để giúp mình tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa (Giăng 16:13; I Cô-rinh-tô 2:12-13, 12:8)?
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết nếu người tin Chúa gắn bó với Đấng Christ – là đầu của Hội Thánh – mỗi chúng ta sẽ được nuôi dưỡng trong đời sống thuộc linh, được liên kết chặt chẽ với nhau trong Chúa, và được tăng trưởng theo ý muốn của Đức Chúa Trời (2:19).  Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, bạn đã nhận được cả ba điều nầy hay chưa?  Có khi nào bạn không nhận được một, hai, hoặc cả ba điều này hay không?  Nếu có, lúc đó mối quan hệ giữa bạn với Chúa như thế nào?  Khi đó, bạn đã lắng nghe ai? Dựa vào sự dạy dỗ trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, bạn cần làm gì để thay đổi tình trạng đó?   

Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:18-19

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Đừng để người nào – giả bộ khiêm nhường và thờ phượng các thiên sứ – lừa gạt anh em khiến anh em bị mất đi phần thưởng của mình. Người đó nói về những chi tiết mà người đó đã thấy, rồi phóng đại cách hư không theo tâm trí xác thịt của mình, 19. nhưng lại không gắn chặt với Đầu, mà từ Ngài toàn thân được nuôi dưỡng và gắn bó với nhau bởi những khớp và gân để gia tăng trong sự phát triển theo cách của Đức Chúa Trời.
Bản Dịch 1925

  1. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, 19. không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top