Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:6-7

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:6-7

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 2:6-7

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Khi những người thân yêu của bạn đang bị kẻ xấu dẫn dụ, bạn sẽ làm gì?  Bạn có lời khuyên nào cho họ?  Làm thế nào bạn giúp họ nhận ra sự thật để họ không mắc phải sự chọn lựa sai lầm?   

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se điều gì (2:6)? Kinh Thánh cho biết người tiếp nhận Đức Chúa Jesus là Chúa sẽ có được những điều gì (Giăng 1:12-13, 13:20; I Cô-rinh-tô 1:30; I Giăng 5:11-12, 5:20; II Giăng 1:8-9)? )? Kinh Thánh cho biết người đã tiếp nhận Đức Chúa Jesus là Chúa nên sống như thế nào (Rô-ma 6:11-13; Giu-đe 1:3-25)? Bốn điều mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên làm để đối phó với sự tấn công của tà giáo và những người gian dối là gì (2:6b-7)? 
 2. Điều đầu tiên mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên làm là gì (2:6b)? “Đi với Chúa” có nghĩa là gì (Ga-la-ti 5:25, 5:16)? Hê-nóc là người có kinh nghiệm đi với Chúa nhiều nhất (Sáng 5:22). Tác giả thư Hê-bơ-rơ cho biết những kinh nghiệm nào trong việc bước đi với Chúa mà chúng ta cần học từ Hê-nóc (Hê-bơ-rơ 11:5-6)? Chúa muốn người theo Chúa bước đi như thế nào (Ê-sai 2:5; Mi-chê 4:2; Ê-phê-sô 5:1-2)? 
 3. Điều thứ hai mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên làm là gì (2:7a)?  Kinh Thánh dạy gì về việc đâm rễ và phát triển ở trong Chúa (2:7a; Thi Thiên 1:3; Giê-rê-mi 17:7-8; Rô-ma 11:16-18; Ê-phê 3:16-19; Giu-đe 1:12d)?  Thật ra Chúa không muốn chúng ta chỉ là một cái cây xanh tươi mà thôi nhưng Ngài còn muốn điều gì nơi chúng ta nữa (Lu-ca 13:6-9; Giăng 15:2, 15:16; Ma-thi-ơ 3:8, 13:23;  Châm Ngôn 11:30; Rô-ma 7:4; Hê-bơ-rơ 13:15; Ga-la-ti 5:22)?
 4. Điều thứ ba mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên làm là gì (2:7b)? Để có được một “đức tin vững vàng” hay “kiên định” (2:5b), người tin Chúa cần làm gì (2:6a, 4:10; Ma-thi-ơ 7:24-27; Ga-la-ti 3:26)?  Kinh Thánh dạy gì về việc người tin Chúa cần vững vàng (1:23; Rô-ma 16:25; I Cô-rinh-tô 15:58; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17; I Phi-e-rơ 5:10; II Phi-e-rơ 3:17-18)? Xin cho biết vài yếu tố cần thiết giúp người tin Chúa được vững vàng trong đức tin (Ma-thi-ơ 7:24-27; I Cô-rinh-tô 1:4-8, 3:9-15; Ê-phê-sô 2:19-22; I Phi-e-rơ 2:4-6)?
 5. Điều thứ tư mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên làm là gì (2:7c)? Tại sao người tin Chúa cần cảm tạ (1:12-14; I Sử-ký 16:34; Thi Thiên 50:23; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Ê-phê-sô 5:20)? Chúng ta cảm tạ Chúa về điều gì (E-xơ-ra 3:11; Thi Thiên 118:1; I Ti-mô-thê 1:12)? Chúng ta cảm tạ Chúa khi nào (I Sử-ký 23:30; Thi Thiên 30:12, 44:8)? Chúng ta có thể cảm tạ Chúa ở đâu (Thi Thiên  35:18, 57:9, 100:4, 138:1)?  Chúng ta có thể cảm tạ Chúa như thế nào (3:17; II Sử-ký 29:31; Thi Thiên 33:2, 147:7; Hê-bơ-rơ 13:15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Kinh Thánh cho biết “bước đi với Chúa” là “sống với Chúa” (Ga-la-ti 5:25, 5:16). Lúc ma quỷ, tà giáo, và những kẻ theo nó dùng những điều dối gạt để phá Hội Thánh, theo bạn tại sao việc mỗi tín hữu sống với Chúa, đâm rễ trong Chúa, vững vàng trong đức tin nơi Chúa, và gia tăng trong sự cảm tạ Chúa sẽ giúp Hội Thánh đứng vững trước những sự tấn công đó?
 2. Tin cậy Chúa và sống đẹp lòng Chúa là những yếu tố căn bản giúp Hê-nóc đi với Chúa trong suốt 300 năm (Hê-bơ-rơ 11:5-6; Sáng 5:22).  Đức tin của bạn đã giúp bạn như thế nào trong hành trình đi với Chúa của bạn? Khi cùng đi với Chúa, bạn làm cho Chúa vui lòng hay làm cho Ngài buồn lòng (Hê-bơ-rơ 11:5-6)? Tại sao?  Cách cư xử của bạn đã ảnh hưởng như thế nào với thời gian bạn cùng đi với Ngài?  
 3. Đức Chúa Jesus dạy rằng tấm lòng của mỗi người giống như một mảnh đất được Phúc Âm của Chúa gieo vào, và tấm lòng của người tin Chúa giống như loại đất tốt mà hạt giống có thể mọc rễ được (Lu-ca 8:5-15). Tuy nhiên, Chúa không chỉ muốn hạt giống phát triển thành cây nhưng Ngài còn muốn thu hoạch kết quả từ cây đã mọc (Lu-ca 13:6-9; Giăng 15:2; Ê-sai 5:1-10).  Bạn (Giăng 15:1-2) và Hội Thánh của bạn (Lu-ca 13:6-9; Ê-sai 5:1-10) đã kết quả như thế nào cho Chúa?  Lời Chúa trong (Ma-thi-ơ 3:10; Giăng 15:2) nhắc nhở cho chúng ta điều gì?    
 4. Đức Chúa Jesus cho biết sự tấn công vào niềm tin của người tin Chúa sẽ đến với nhiều hình thức, tuy nhiên Ngài cũng dạy người tin Chúa phương cách để giữ vững niềm tin nơi Ngài. Phương cách đó là gì (Ma-thi-ơ 7:24-27)? Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, khi nào thì đức tin của bạn bị lung lay? Khi nào đức tin của bạn không hề bị lay động? Những trải nghiệm đó liên hệ như thế nào với việc bạn làm hay không làm theo Lời của Chúa?
 5. Bạn thường cảm tạ Chúa về điều gì? Bạn cảm tạ Chúa tại đâu? Bạn cảm tạ Chúa vào lúc nào?  Bạn cảm tạ Chúa như thế nào? Tại sao việc gia tăng sự cảm tạ Chúa sẽ giúp bạn đứng vững khi bạn gặp thử thách (2:6-7)?    

Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:6-7

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Vì vậy, như anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thể nào, hãy bước đi trong Ngài như vậy, 7. hãy đâm rễ và phát triển trong Ngài, và hãy vững mạnh trong đức tin theo như anh em đã được dạy, hãy gia tăng trong điều đó với sự cảm tạ.
Bản Dịch 1925

 1. Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7. hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top