Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:4-5

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:4-5

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 2:4-5

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn phải sống xa cách với những người mà bạn yêu thương hay không?  Khi biết họ đang đối diện với những khó khăn, bạn cảm thấy thế nào? Trong hoàn cảnh đó, bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Một trong những lý do khiến Sứ đồ Phao-lô (2:1) và Ê-pháp-ra (4:12) đã cầu nguyện khần thiết với tinh thần chiến đấu cho Hội Thánh tại Cô-lô-se là gì (2:4a)? Những người tìm cách phá hoại Hội Thánh đang làm gì (2:4; Rô-ma 16:17-18)?  Kinh Thánh cho biết những tín hữu nào trong Hội Thánh có thể bị họ dẫn dụ (Ê-phê-sô 4:14; Rô-ma 16:18b; II Phi-e-rơ 2:14)?
 2. Mặc dầu đang ở trong tù (4:10, 4:18), khi biết Hội Thánh đang gặp khó khăn như vậy, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì để khích lệ các tín hữu tại Cô-lô-se (2:5a; I Cô-rinh-tô 5:3-4; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:17)?  Sứ đồ Phao-lô cho biết ông vui mừng bởi vì Hội Thánh Cô-lô-se có được hai điều gì (2:5b)?
 3. Tại sao việc gìn giữ trật tự của Hội Thánh trong lúc Hội Thánh đang bị tấn công là cần thiết (2:5b, I Cô-rinh-tô 14:40)?  Kinh Thánh nói gì về kết quả của việc thuận phục tôn trọng trật tự trong Hội Thánh (Công Vụ 2:42-43, 2:46-47, 16:4-5)?
 4. Kinh Thánh nói gì về mối nguy hiểm của thái độ bất trung, thiếu vững vàng trong đức tin (Thi Thiên 78:8, 78:36-37)?  Các Sứ Đồ đã khuyên người tin Chúa khi bị ma quỷ và những kẻ theo nó tấn công, chúng ta nên làm gì (2:4; Gia-cơ 4:7; I Phi-e-rơ 5:9; II Phi-e-rơ 3:17-18; I Cô-rinh-tô 15:58a, 16:13)? Đức Chúa Jesus dạy chúng ta nên làm gì (Giăng 10:5; Lu-ca 21:8)? Nếu chúng ta vâng theo sự hướng dẫn của lời Chúa trong Kinh Thánh, kết quả sẽ thế nào (Gia-cơ 4:7; I Tê-sa-lô-ni-ca 3:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong bối cảnh phương tiện truyền thông được phổ biến rộng rãi như hiện nay, ma quỷ và những kẻ theo nó đang dùng nhiều cách khác nhau để lừa dối, dẫn dụ một số người tin Chúa. Kinh Thánh cho biết những người có thể bị dẫn dụ là những người thật thà (Rô-ma 16:18b), những người nhẹ dạ (II Phi-e-rơ 2:14), những người còn non trẻ thuộc linh (Ê-phê-sô 4:14).  Trước đây, bạn có thuộc vào nhóm những người nầy hay không?  Nếu có, bạn đã bị lừa dối trong việc gì?  Nếu không, điều gì đã giúp bạn khám phá ra sự lừa dối của ma quỷ và những kẻ theo nó?
 2. Kinh nghiệm thực tế cho thấy một trong những phương pháp tốt nhất để nhận ra đồ giả là biết rõ đồ thật. Kinh Thánh cho biết chân lý, hay lẽ thật, chính là Lời Chúa (Giăng 17:17), là Đức Chúa Trời (Thi Thiên 31:5), là Đức Chúa Jesus (Giăng 14:6), và là Đức Thánh Linh (Giăng 15:26).   Vì vậy, sự hiểu biết sâu nhiệm về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Jesus, về Đức Thánh Linh, cùng lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh sẽ giúp ích rất nhiều cho các tín hữu khi họ bị tấn công bởi tà giáo.  Theo bạn sự hiểu biết về Chúa của bạn đang ở mức độ nào? Chúa muốn chúng ta làm gì (Lu-ca 10:40-42; II Phi-e-rơ 3:18)? Làm thế nào bạn có thể học biết về Chúa nhiều hơn?
 3. Hội Thánh của bạn có bao giờ bị ma quỷ và những kẻ theo nó tấn công hay không? Nếu có, những thông tin không chính xác nào đã được tung ra (2:4)?  Có bao nhiêu người trong Hội Thánh của bạn đã nghe theo những điều này?  Tỷ lệ đó nhiều hay ít?  Tỷ lệ đó nói lên điều gì về tình trạng thuộc linh của một số tín hữu tại Hội Thánh của bạn (Rô-ma 16:18b; II Phi-e-rơ 2:14; Ê-phê-sô 4:14)? Hội Thánh của bạn đã làm gì trước tình trạng đó? 


  Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:4-7

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Tôi nói điều này để không ai có thể lừa dối anh em bằng những lập luận thuyết phục. 5. Tôi vắng mặt, nhưng tôi vẫn ở với anh em trong tinh thần, và vui mừng khi thấy anh em có kỷ cương và đức tin kiên định trong Đấng Christ.
 2. Vì vậy, như anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thể nào, hãy bước đi trong Ngài như vậy, 7. hãy đâm rễ và phát triển trong Ngài, và hãy vững mạnh trong đức tin theo như anh em đã được dạy, hãy gia tăng trong điều đó với sự cảm tạ.
Bản Dịch 1925

 1. Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. 5. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. 6. Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7. hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top