Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:1-3

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:1-3

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 2:1-3

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn quan tâm đến những anh chị em cùng đức tin nhưng bạn chưa bao giờ gặp mặt họ hay không? Chuyện gì đã xảy ra cho họ khiến bạn quan tâm?  Bạn đã làm gì cho họ trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào (4:10, 4:18)? Tuy nhiên, ông đã làm gì cho các tín hữu tại Cô-lô-se và Lao-đi-xê (2:1a, 4:16)?  Họ là những người như thế nào đối với Sứ đồ Phao-lô (2:1b)? Tuy nhiên ông đã làm gì khi biết những nguy cơ đang xảy đến cho các Hội Thánh của họ (2:1)?  Chữ “chiến đấu” trong trong câu (2:1a) có nghĩa là gì (4:12, 1:29)? Điều đó cho thấy tầm quan trọng của những vấn đề đang xảy ra tại các Hội Thánh này như thế nào (2:4, 2:8, Khải Huyền 3:14-22)? 
  2. Xin liệt kê những điều mà Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các Hội Thánh đang gặp khó khăn (2:2)? Tại sao sự khích lệ là điều cần thiết cho các tín hữu đang gặp khó khăn (2:2a, 4:8; I Cô-rinh-tô 14:31; Ê-phê-sô 6:22)? Tại sao sự hiệp nhất trong tình yêu thương có thể giúp cho Hội Thánh đứng vững trước nghịch cảnh (2:2b, 2:19; Giăng 14:15-16, 14:21, 14:23)? Tại sao sự thiếu hiểu biết cách vững vàng trong đức tin có thể gây nên sự đổ vỡ trong Hội Thánh (2:2c; Ê-phê-sô 1:7, 1:18, 3:16)? Tại sao việc không thấu hiểu Đấng Christ là Đấng như thế nào có thể đưa Hội Thánh đến chỗ lầm lạc (2:2d, 2:4, 2:8; Rô-ma 16:25-27; Ê-phê-sô 3:3-6)?
  3. Đấng Christ là ai (1:15-20, 2:10)? Trong Ngài có những điều gì (2:3; Ê-sai 11:2; Rô-ma 11:33)? Tại sao việc không gắn bó với Đấng Christ sẽ làm cho Hội Thánh suy yếu và có thể đưa Hội Thánh đến sự đổ vỡ (2:19)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô đang ở trong tù (4:10, 4:18). Ông không quen biết nhiều với các tín hữu tại Cô-lô-se và Lao-đi-xê (2:1b). Dầu vậy khi biết Hội Thánh tại những nơi này có thể bị đổ vỡ vì bị nhiều thế lực tấn công, Sứ đồ Phao-lô đã khẩn thiết cầu nguyện cho họ (2:1).  Bạn biết gì về sự khó khăn của các Hội Thánh đang bị nhiều thế lực tấn công ngày nay? So với Sứ đồ Phao-lô, hoàn cảnh của bạn như thế nào?  Bạn có thể làm gì cho các Hội Thánh đang ở trong những tình trạng như vậy?
  2. Để có thể đối đầu với những mầm mống đang phá hoại Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các tín hữu tại Cô-lô-se và Lao-đi-xê để họ được khích lệ, được hiệp nhất trong tình yêu thương, được hiểu biết thật nhiều, thật chắc chắn, và hiểu rõ Đấng Christ là Đấng như thế nào. Nhìn từ một phương diện khác, bên cạnh sự tấn công từ bên ngoài vào trong Hội Thánh, một số yếu tố khác có thể đưa đến sự đổ vỡ trong Hội Thánh đó là: Các tín hữu ngã lòng, thiếu sự hiệp nhất, thiếu tình yêu thương, thiếu sự hiểu biết, thiếu sự tin quyết, thiếu sự thấu hiểu về Đức Chúa Jesus Christ (2:2).  Những điều này có xảy ra tại Hội Thánh của bạn hay không?  Những thế lực chống đối Chúa đang làm gì để gia tăng những điều đó trong vòng các tín hữu trong Hội Thánh (2:4)?  Nếu điều nầy đang xảy ra tại Hội Thánh của bạn, bạn và những người trong Hội Thánh của bạn cần làm gì (2:1-5)?
  3. Phân đoạn Kinh Thánh này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cầu nguyện và sự hiểu biết vị trí lãnh đạo tối cao của Chúa trong Hội Thánh cho việc duy trì và phát triển Hội Thánh. Sinh hoạt cầu nguyện tại Hội Thánh của bạn như thế nào?  Hội Thánh của bạn thường cầu nguyện cho những điều gì (2:2-4)? Sứ đồ Phao-lô (2:1) và Ê-pháp-ra đã cầu nguyện trong tinh thần chiến đấu (4:12), bạn và Hội Thánh của bạn đang cầu nguyện với tinh thần như thế nào?  Các quyết định trong Hội Thánh bạn thường được dựa trên những nguyên tắc nào: theo ý kiến của các tín hữu trong Hội Thánh, của Ban Chấp Hành Hội Thánh, của Mục Sư, theo điều lệ của Hội Thánh, theo điều lệ của Giáo Hội, của chính quyền, hay của Chúa?  Kinh Thánh cho biết Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, khi có những mâu thuẩn trong những vấn đề liên hệ trong Hội Thánh, thẩm quyền tối hậu để Hội Thánh chọn lựa quyết định phải dựa vào ý muốn của ai (1:18, 2:10b; Công Vụ 4:19, 5:29)?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:1-3

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Bởi vì tôi muốn cho anh em biết là tôi đã chiến đấu vì anh em, vì những người tại Lao-đi-xê, và rất nhiều người chưa từng thấy mặt tôi trong thể xác, 2. để cho tấm lòng của họ được khích lệ, để hiệp lại với nhau trong tình yêu thương, để đạt được tất cả sự phong phú của tri thức chắc chắn mà hiểu thấu huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, 3. mà trong Ngài tất cả kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức được tiềm ẩn.4. Tôi nói điều này để không ai có thể lừa dối anh em bằng những lập luận thuyết phục. 5. Tôi vắng mặt, nhưng tôi vẫn ở với anh em trong tinh thần, và vui mừng khi thấy anh em có kỷ cương và đức tin kiên định trong Đấng Christ.
Bản Dịch 1925

  1. Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Lao-đi-xê, và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, 2. hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, 3. mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng. 4. Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. 5. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top