Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:28-29

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:28-29

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 1:28-29

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn dạy ai điều gì hay không?  Bạn dạy người khác về vấn đề gì: về kỹ năng, về kiến thức, về đạo đức, …? Theo bạn, điều gì là cần thiết để một người có thể hoàn tất tốt đẹp trách nhiệm giảng dạy của mình? Theo bạn, điều gì là cần thiết để một người có thể học hỏi thành công? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trọng tâm trong sự giảng dạy của Sứ đồ Phao-lô là ai (1:28a; Rô-ma 16:25; I Cô-rinh-tô 1:23, 15:2; II Cô-rinh-tô 4:5, 10:14); Ê-phê-sô 3:8; Phi-líp 1:15-18; I Ti-mô-thê 3:16)? Tương tự Phao-lô, những người hầu việc Chúa trong Hội Thánh đầu tiên đã giảng dạy về chủ đề gì (Công Vụ 5:42, 8:5, 8:35, 9:20, 10:34-36, 11:20, 13:38, 17:8, 17:18)?  Tuy nhiên, trong bức thư gởi cho Ti-mô-thê, Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng sẽ có thời kỳ các tín hữu trong Hội Thánh thích nghe những điều gì (II Ti-mô-thê 4:3-4)? Vì vậy, các giáo sư giả đã giảng những điều gì (2:8, 2:21-23)?  
 2. Một trách nhiệm khác mà người hầu việc Chúa phải làm là gì (1:28b)? Trong Cựu Ước đây là trách nhiệm của ai (Giê-rê-mi 6:10; Ê-xê-chi-ên 3:17-21, 33:14)?  Kinh Thánh Tân Ước cho biết trách nhiệm nầy là của ai (Ma-thi-ơ 3:7-11; I Cô-rinh-tô 4:14-16; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-14)? Tại sao đối với nhiều tín hữu ngày nay, và ngay cả đối với những người có trách nhiệm trong Hội Thánh, việc nghe những lời như vậy là cần thiết (Công Vụ 20:27-31; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8)?  
 3. Trách nhiệm thứ ba mà người hầu việc Chúa cần làm là gì (1:28c; Ê-phê-sô 4:11-12; I Ti-mô-thê 3:2)? Đức Chúa Jesus muốn người tin Chúa làm gì (Ma-thi-ơ 28:20)? Động lực nào khiến chúng ta giảng dạy Lời Chúa cho người khác (Mác 6:34)? Vài yếu tố cần thiết để một người có thể giảng dạy kết quả là gì (Ma-thi-ơ 28:20; II Ti-mô-thê 2:24-25)? Kinh Thánh cho biết người khôn ngoan là người như thế nào (1:28d; Phục Truyền 4:4-5; Truyền Đạo 9:11)?
 4. Mục đích chính mà Sứ đồ Phao-lô đã hết lòng thực hiện những trách nhiệm của người hầu việc Chúa là gì (1:28e; Ê-phê-sô 4:11-13)? Sứ đồ Phao-lô giải thích một người toàn vẹn là một người như thế nào (2:9-15; I Cô-rinh-tô 1:30; Ê-phê-sô 4:13-16)?  Ai là Đấng thực hiện điều đó trong đời sống của người tin Chúa (Hê-bơ-rơ 10:14)?
 5. Để hoàn tất những trách nhiệm trên, Sứ đồ Phao-lô đã hầu việc Chúa với tinh thần như thế nào (1:29a; I Cô-rinh-tô 15:10; II Cô-rinh-tô 6:4-6)?  Tại sao người hầu việc Chúa cần phải làm việc trong tinh thần chiến đấu (1:29b; Rô-ma 15:30-32; II Ti-mô-thê 2:3-4; Ê-phê-sô 6:10-19)? Năng lực phục vụ của Sứ đồ Phao-lô đến từ đâu (1:29c, Phi-líp 4:13)?  Đức Chúa Jesus nói gì về điều nầy (Giăng 15:5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Sứ đồ Phao-lô cho biết trách nhiệm chính của những người hầu việc Chúa là rao giảng, khuyến cáo, và dạy dỗ mọi người (1:28).  Mục Sư tại Hội Thánh của bạn đang giảng như thế nào? Có bao giờ bạn cảm thấy khó chịu khi đầy tớ Chúa khuyến cáo hay nhắc nhở bạn về những việc bạn làm không đúng theo lời của Chúa hay không? Mục Sư của bạn đang dạy những điều gì trong Hội Thánh?  Bạn có thể làm gì để hổ trợ những người hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn hoàn thành những trách nhiệm mà Chúa giao cho họ? Vì lý do nào đó, nếu người hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn không thực hiện đúng thiên chức của họ, bạn có thể làm gì (Ê-phê-sô 6:18-20)?
 2. Giống như những bậc cha mẹ cố gắng nuôi nấng dạy dỗ con mình trở thành những người trưởng thành toàn diện, mục đích của những người hầu việc Chúa là góp phần kiến tạo những con người toàn vẹn cho Chúa (1:28). Bạn có thương yêu cha mẹ đã khổ nhọc để bạn có được như ngày hôm nay hay không?  Bạn có yêu mến những người hầu việc Chúa đã hy sinh giúp bạn trưởng thành trong Chúa hay không (1:29)? Nếu có, bạn đã làm gì để bày tỏ tình thương hay lòng yêu mến đó?  Nếu không, bạn nên làm gì?
 3. Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng sẽ có thời kỳ mà các tín hữu trong Hội Thánh thích nghe những điều thuận tai của họ, nhưng ít tập trung vào Chúa (II Ti-mô-thê 4:3-4). Điều nầy có xảy ra tại Hội Thánh của bạn hay không? Các giáo sư giả ngày nay đang làm gì để quyến rũ những người có sở thích như vậy? Họ có dạy rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và Ngài là Đức Chúa Trời hay không? Có bao nhiêu người mà bạn biết đã bị rơi vào cạm bẫy của họ?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:28-29

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Ngài chính là Đấng mà chúng tôi rao giảng, khuyến cáo mọi người, và dạy dỗ mọi người, với tất cả sự khôn ngoan, để chúng tôi có thể trình diện mọi người cách toàn vẹn trong Đấng Christ. 29. Bởi vì điều này mà tôi lao khổ và chiến đấu với tất cả năng lực mà Ngài đang khơi dậy cách mạnh mẽ trong tôi.
Bản Dịch 1925

 1. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. 29. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top