Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:12-14

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:12-14

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 1:12-14

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn phải sống trong một nơi đầy dẫy sự bóc lột, áp bức, và bất công hay không?  Cuộc sống của bạn như thế nào tại nơi đó? Nếu có ai giúp bạn thoát khỏi nơi đó bạn cảm thấy thế nào?  Hơn thế nữa, nếu người đó đem bạn đến sống trong một nơi tự do, công chính, một nơi bạn được nâng đỡ, được tôn trọng, theo bạn bạn cần phải làm gì với người đã giúp đỡ bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Một trong những kết quả đến từ việc hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời (1:9, 2:2) là gì (1:12a; Thi Thiên 79:13107:21-22)? Xin cho biết một số việc Đức Chúa Trời đã thực hiện khiến chúng ta cần tạ ơn Ngài (1:12-14)?
 2. Lý do đầu tiên mà người tin Chúa cần tạ ơn Đức Chúa Trời là gì (1:12b)? Đức Chúa Trời đã làm gì (Công Vụ 26:18, 20:32)? Thật ra chúng ta là ai (Rô-ma 11:17)? Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta vinh dự nào (Rô-ma 8:17)?
 3. Lý do thứ hai mà người tin Chúa cần tạ ơn Đức Chúa Trời là gì (1:13a)? Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta (Thi Thiên 108:6; Đa-ni-ên 6:27; Ê-sai 9:1; Ma-thi-ơ 4:16)? Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực nào (Ê-phê-sô 6:12; I Phi-e-rơ 2:9; Giăng 2:8)? Vài đặc điểm của người sống trong tối tăm là gì (Rô-ma 1:21)? Hoàn cảnh của người sống trong tối tăm tệ hại như thế nào mà chúng ta cần tạ ơn Chúa khi Ngài giải thoát chúng ta khỏi nơi đó (Ma-thi-ơ 25:30; 24:29; Giăng 12:35)?
 4. Lý do thứ ba mà người tin Chúa cần tạ ơn Đức Chúa Trời là gì (1:13b)? Nhờ vào điều gì mà chúng ta được Chúa đem đến nơi đó (Giăng 3:3)? Ai là Đấng tể trị nơi đó (1:13c; Ê-sai 9:5-6; Đa-ni-ên 7:13-14)? Nơi đó có gì đặc biệt (Ma-thi-ơ 25:31-34; Lu-ca 13:29; Rô-ma 14:17; Khải Huyền 12:10, 22:1-5)?
 5. Lý do thứ tư mà người tin Chúa cần tạ ơn Đức Chúa Trời là gì (1:14a; Ê-phê-sô 1:7)? Sự cứu chuộc thuộc về ai (Thi Thiên 111:9, 130:7; Lu-ca 1:68; Ê-phê-sô 1:14)? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời ban sự cứu chuộc cho chúng ta qua ai (1:14a, Rô-ma 3:24; I Cô-rinh-tô 1:30)?
 6. Lý do thứ năm mà người tin Chúa cần tạ ơn Đức Chúa Trời là gì (1:14b)? Sự tha tội là quyền của ai (Thi Thiên 130:4; Đa-ni-ên 9:9)? Luật pháp đòi hỏi điều gì để sự tha tội được thực thi (Hê-bơ-rơ 9:22)? Ai là Đấng đem đến sự tha tội cho chúng ta (Ma-thi-ơ 26:28; Công Vụ 2:38, 5:31, 26:18; Ê-phê-sô 1:7)? Chúng ta cần có thái độ nào đối với Ngài?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Sứ đồ Phao-lô giải thích cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se một số ân điển mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ, rồi ông khuyên họ dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời (1:12-14).  Bạn hiểu gì về những ơn lành mà Đức Chúa đã làm cho bạn?  Chúa đã ban cho bạn những ân phước nào trong đời sống vật chất? Chúa đã ban cho bạn những ân điển nào trong lĩnh vực tâm linh? Thái độ đúng đắn cần phải có trước những ân phước mà Chúa dành cho bạn là gì? Bạn đã thực hiện những điều đó như thế nào?
 2. Loài người phải sống dưới sự áp bức của những quyền lực tối tăm, không thể tự giải thoát ra được. Kinh Thánh cho biết không có đổ huyết thì không có sự tha thứ (Hê-bơ-rơ 9:22).  Vì yêu thương loài người, Đức Chúa Trời đã bằng lòng ban Con của Ngài là Đức Chúa Jesus để hy sinh đổ huyết đền tội cho chúng ta (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời không chỉ cứu chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm rồi sau đó bỏ mặc chúng ta, nhưng Ngài đã đem chúng ta vào trong vương quốc sáng láng phước hạnh của Con Ngài.  Là người tin Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm được sự cứu chuộc, sự tha tội, và cuộc sống phước hạnh trong ân điển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus. Tuy nhiên, gần một trăm triệu người Việt vẫn chưa hiểu biết tình yêu của Chúa. Bạn và tôi cần làm gì để hàng triệu người Việt có thể hiểu biết và tiếp nhận tình yêu cùng sự giải cứu của Chúa?  

Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Vì lý do này, từ ngày chúng tôi nghe điều đó, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em và cầu xin cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và sự thông hiểu thuộc linh, 10. để cho anh em có thể sống xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong mọi việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời; 11. được mạnh mẽ với tất cả sức mạnh đến từ quyền năng vinh quang của Ngài, để nhẫn nại và chịu đựng mọi sự với niềm vui; 12. dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho chúng ta đủ điều kiện để dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng, 13. là Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài, 14. vào trong Đấng mà chúng ta có được sự cứu chuộc và sự tha thứ tội lỗi.
Bản Dịch 1925

 1. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, 10. hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,11. nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. 12. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: 13. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, 14. trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

 


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top