Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Nghe Kinh Thánh: Sách Mác – Chương 12

Cùng Nghe Kinh Thánh: Sách Mác – Chương 12

Chương Trình Cùng Nghe Kinh Thánh
Hợp Tác Giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng

Sách Mác
Chương 12

Bản Dịch 1925

Bản Dịch 2011

Trở lại: Chương Trình Cùng Nghe Kinh Thánh
Trở lại: Cùng Nghe Kinh Thánh – Sách Mác

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top