Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Nghe Kinh Thánh: Sách Lu-ca – Chương 21

Cùng Nghe Kinh Thánh: Sách Lu-ca – Chương 21

Chương Trình Cùng Nghe Kinh Thánh
Hợp Tác Giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng

Sách Lu-ca
Chương 21

Bản Dịch 1925

Bản Dịch 2011

Trở lại: Chương Trình Cùng Nghe Kinh Thánh
Trở lại: Cùng Nghe Kinh Thánh – Sách Lu-ca

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top