Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh

Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh

Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh

Lời Dự Ngôn

Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta!  Ngươi vốn rất nhỏ trong Giu-đa, nhưng từ ngươi, một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ ra đời.  Nguồn gốc của Ngài thật xưa, từ trước vô cùng.

Ngài sẽ đứng vững và chăn bầy của mình bằng quyền lực, bằng uy danh của CHÚA, là Ðức Chúa Trời của Người. Vì Ngài sẽ trở thành vĩ đại đến tận cùng trái đất, và họ sẽ sống bình an.

Sẽ có một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, một Con Trai được ban cho chúng ta; quyền tể trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Diệu Kỳ, Đấng Mưu Luận, Ðức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Ðời Ðời, Chúa Bình An.

Quyền tể trị của Ngài cứ gia tăng mãi mãi và hòa bình sẽ kéo dài vô tận trên ngôi Ða-vít và trong vương quốc của Ngài. Ngài sẽ thiết lập và duy trì sự tể trị của Ngài bằng công lý và công chính, từ bây giờ cho đến đời đời. Nguyện lòng nhiệt thành của CHÚA các đạo quân sẽ thành toàn điều đó.

(Mi-chê 5:1, 3; Ê-sai 9:6-7)

Lời Công Bố

Vào tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một thanh niên tên là Giô-sép, thuộc dòng Vua Ða-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri.

Thiên sứ đến gặp nàng và nói: “Hỡi người được ơn! Chúc mừng cô. Chúa ở cùng cô!” Tuy nhiên Ma-ri bối rối về những lời đó và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì.

Thiên sứ nói với nàng: “Hỡi Ma-ri! Đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai, và cô sẽ đặt tên là Jesus.  Con trai ấy sẽ trở thành một vĩ nhân và sẽ được gọi là Con của Ðấng Tối Cao. Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít, tổ phụ Ngài.  Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời. Vương quốc của Ngài sẽ trường tồn bất tận.”

Ma-ri thưa với thiên sứ: “Làm sao việc ấy có thể xảy ra được, vì tôi chưa hề biết một người nam nào?”  Thiên sứ trả lời, nói với nàng: “Ðức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ bao phủ cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời.  Kìa Ê-li-sa-bét, bà con của cô, đang mang thai một trai trong tuổi già nua. Bà ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi, bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được.”

Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời ngài truyền.” Sau đó thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.

(Lu-ca 1:26-38)

Lời Tôn Ngợi

Ma-ri nói: “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa. Tâm linh tôi vui mừng trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa của tôi; vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn hạ của tớ gái Ngài. Từ nay về sau, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước, vì Ðấng Toàn Năng đã làm những việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh!

Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ thế hệ này sang thế hệ kia;  Ngài dùng tay Ngài bày tỏ những việc quyền năng; Ngài dẹp tan những kẻ kiêu ngạo có những toan tính trong lòng. Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai của họ, nhưng Ngài nhấc những người khiêm nhường lên. Ngài ban cho người đói được no nê các thức ăn ngon, Ngài đuổi kẻ giàu đi về tay không. Ngài giúp đỡ Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, và nhớ lại ơn thương xót của Ngài, như Ngài đã phán với tổ phụ chúng ta, với Áp-ra-ham và dòng dõi của người mãi mãi.”

(Lu-ca 1:46-55)

Chúa Giáng Sinh

Lúc ấy, Hoàng đế Âu-gút-tơ ban chiếu chỉ kiểm tra dân số trong cả đế quốc. Ðây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc xứ Sy-ri-a. Mọi người đều phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch.

Vì Giô-sép thuộc về gia tộc và dòng dõi của vua Ða-vít, nên cũng từ thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, trở về thành của Ða-vít, tên là Bết-lê-hem, trong miền Giu-đê, để khai hộ tịch cho chàng và Ma-ri, là người đã đính hôn với chàng, đang mang thai.

Ðang khi hai người ở đó, ngày Ma-ri sinh con đã đến.  Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở.

(Lu-ca 2:1-7)

Các Mục Ðồng Viếng Chúa

Cũng tại vùng đó, có mấy người chăn chiên đang trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ; hào quang của Chúa chói lòa chung quanh nên họ rất sợ hãi.

Thiên sứ phán: “Ðừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin mừng, tin ấy sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân: Hôm nay trong thành Ða-vít, một Ðấng Giải Cứu đã sinh ra cho các ngươi; Ngài là Ðấng Christ, là Chúa.  Ðây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một Hài Nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ.”

Thình lình có muôn vàn thiên binh hiện ra, cùng với vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người được ơn.”

Sau khi các thiên sứ đã lìa họ lên trời, những người chăn chiên nói với nhau, “Nào, chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem để xem việc mới xảy ra, mà Chúa đã cho chúng ta hay.”

Vậy, họ vội vã lên đường. Họ đã tìm gặp Ma-ri và Giô-sép, và thấy Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ.  Thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được thông báo về Hài Nhi.

Nghe những người chăn chiên nói như thế, mọi người đều lấy làm lạ. Nhưng Ma-ri ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng.

Những người chăn chiên trở về, làm vinh hiển và ca tụng Ðức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy, đúng y như họ đã được báo tin.

(Lu-ca 2:8-20)

Những Nhà Thông Thái Tôn Thờ Chúa

Khi Ðức Chúa Jesus giáng sinh tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, vào thời vua Hê-rốt trị vì, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi: “Vua dân Do-thái mới sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên phương đông, nên đến để bái kiến Ngài.”

Nghe tin ấy vua Hê-rốt bối rối, cả thành Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. Vua triệu tập tất cả các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật trong dân lại và hỏi họ: “Ðấng Christ sẽ sinh ra tại đâu?”  Những người này tâu: “Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê! Vì có lời của đấng tiên tri viết thế nầy: ‘Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem của Giu-đa, ngươi không phải là thành nhỏ nhất trong các thành của Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một lãnh tụ, một người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’”

Vua Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến, hỏi họ kỹ càng về thời điểm ngôi sao đã xuất hiện. Ðoạn ông bảo họ đến Bết-lê-hem và dặn: “Các ngươi hãy đi và hỏi cho chắc về chuyện con trẻ đó. Khi tìm được, hãy báo cho ta biết, để ta cũng đến bái kiến người.”

Sau khi nghe vua phán, họ ra đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên phương đông đi trước họ cho đến chỗ có Hài Nhi thì dừng lại.

Khi thấy ngôi sao, họ rất đỗi vui mừng. Lúc bước vào nhà, họ thấy Hài Nhi với Ma-ri mẹ Ngài. Họ sấp mình xuống và thờ lạy Ngài. Ðoạn họ mở các bửu tráp ra, dâng các lễ vật gồm vàng, nhũ hương, và mộc dược cho Ngài.

Sau đó, họ được Ðức Chúa Trời báo mộng, đừng trở lại gặp Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

(Ma-thi-ơ 2:1-12)

Thư Viện Tin Lành

Lược trích Thánh Kinh

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top