Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-20

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-20

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 2:8-20

 Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai được thiên thần thăm viếng? Trong hoàn cảnh nào? Sứ điệp của thiên thần là gì? So sánh kinh nghiệm gặp thiên thần của những người chăn chiên với kinh nghiệm tương tự của Xa-cha-ri (1:8) và Ma-ry (1:26)?
  2. Bài thần ca nầy nói gì về tầm quan trọng của việc Chúa Giê-xu ra đời (2:14)?
  3. Những người chăn chiên đã làm gì khi họ đến gặp Chúa và sau khi họ ra về (2:15-2:20)?
  4. Ma-ry phản ứng như thế nào về những việc đã xảy ra (2:19)?
  5. Trong vòng biết bao người mà thiên thần có thể đến gặp, bạn nghĩ tại sao Chúa lại sai thiên thần đến gặp những người chăn chiên?  Điều này liên hệ như thế nào với nội dung trong bài ca của Ma-ry (1:46-55)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Chúa đã hiện đến với Xa-cha-ri, Ma-ry, và bây giờ với những người chăn chiên, khi họ đang làm công việc của mình. Chúa đã phán với bạn như thế nào trong cuộc sống thường ngày của bạn?
  2. Trong câu chuyện Chúa giáng sinh, một số người nhận được sứ điệp của Chúa, trong khi đó nhiều người khác không thấy ngôi sao hoặc nghe tiếng của thiên sứ. Theo bạn tại sao? Bạn có cởi mở và vui lòng đón nhận sự soi dẫn bất ngờ của Chúa trong cuộc sống thường ngày của mình hay không?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 2:8-20

Thiên Sứ Báo Tin cho Các Mục Ðồng

8. Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. 9. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ; hào quang của Chúa chói lòa quanh họ; họ rất sợ hãi. 10. Thiên sứ phán, “Ðừng sợ, vì này, ta báo cho các ngươi một tin mừng, tin ấy sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân: 11. Hôm nay trong Thành Ða-vít, một Ðấng Giải Cứu đã sinh ra cho các ngươi; Ngài là Ðấng Christ, là Chúa. 12. Ðây là dấu để các ngươi nhận ra Ngài: các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ.”

13. Thình lình muôn vàn thiên binh hiện ra, rồi cùng với vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời rằng, 14. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người được ơn.”

15. Sau khi các thiên sứ đã lìa họ lên trời, những người chăn chiên nói với nhau, “Nào, chúng ta hãy vào Thành Bết-lê-hem để xem việc mới xảy ra, mà Chúa đã cho chúng ta hay.” 16. Thế là họ vội vã lên đường; họ đã tìm được Ma-ry và Giô-sép, và thấy Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ. 17. Thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được thông báo về Hài Nhi. 18. Nghe những người chăn chiên nói như thế, mọi người đều lấy làm lạ. 19. Nhưng Ma-ry ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng.

20. Những người chăn chiên trở về, làm vinh hiển và ca tụng Ðức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy, đúng y như họ đã được báo tin.

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top