Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: II Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
II Giăng: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trưởng lão kính gởi đến bà, là người được chọn, và các con của bà, là những người tôi yêu quý trong chân lý; không phải riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy; 2. bởi vì chân lý đang ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi.
3. Nguyện xin ân điển, ơn thương xót, và sự bình an từ Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và từ Đức Chúa Jesus Christ, là Con của Đức Chúa Cha, ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu.
4. Tôi rất vui khi biết một số con của bà đang bước đi trong chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha.
5. Thưa bà! Bây giờ tôi yêu cầu bà điều nầy, không phải tôi viết cho bà một điều răn mới, nhưng là điều răn chúng ta đã nhận từ ban đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. 6. Và đây là tình yêu thương: Chúng ta hãy sống theo các điều răn của Ngài. Đây chính là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu – hãy sống theo điều đó.
7. Nhiều người lừa dối đã đi ra khắp thế gian, họ là những người không thừa nhận Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thân xác. Người như vậy là kẻ lừa dối và kẻ chống Đấng Christ. 8. Hãy coi chừng, để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện, nhưng để nhận được phần thưởng đầy trọn.
9. Ai không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của Đấng Christ nhưng vượt quá điều đó thì không có Đức Chúa Trời; nhưng ai tiếp tục ở trong sự dạy dỗ thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
10. Đừng tiếp vào nhà và đừng hoan nghênh người nào đến với anh em mà không mang theo sự dạy dỗ này, 11. vì hoan nghênh là dự phần vào việc xấu của người ấy.
12. Tôi có nhiều điều để viết cho anh em, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực; nhưng tôi hy vọng đến thăm và trò chuyện với anh chị em mặt đối mặt để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.
13. Các con của người chị em được chọn của bà, chào thăm bà.

Bản Dịch 1925

1. Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa; 2. điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời: 3. nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương!4. Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. 5. Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà, không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. 6. Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo. 7. Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. 8. Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. 9. Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 10. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ. 11. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ. 12. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi; ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi, và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. 13. Con cái của chị em bà, là bà được chọn kia, chào thăm bà.

Chú Thích: II Giăng Chương: 1
V00B63C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top