Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh
I Giăng: Chương 5

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ai tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, thì sinh bởi Đức Chúa Trời; ai yêu Đấng sinh thành thì cũng yêu người được Ngài sinh ra. 2. Bởi điều nầy, chúng ta biết chúng ta yêu các con của Đức Chúa Trời: Đó là lúc chúng ta yêu Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài. 3. Vì yêu Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; và điều răn của Ngài không phải là gánh nặng.
4. Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian; và điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. 5. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời?
6. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết. Và Thánh Linh là Đấng làm chứng, bởi vì Thánh Linh là chân lý. 7. Bởi vì có ba minh chứng ở trên trời: Đức Chúa Cha, Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh; và cả ba hiệp nhất. 8. Và có ba minh chứng ở dưới đất: Thánh Linh, nước, và huyết; và cả ba hiệp nhất.
9. Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn; bởi vì đây lời chứng của Ðức Chúa Trời, và Ngài làm chứng về Con của Ngài. 10. Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ở trong chính mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, bởi vì không tin lời chứng mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài.
11. Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống nầy ở trong Con của Ngài. 12. Ai có Đức Chúa Con, có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời, không có sự sống.
13. Tôi viết những điều nầy cho anh em, là những người đã tin vào danh Con Đức Chúa Trời, để anh em có thể biết rằng mình có sự sống đời đời, và để anh em có thể tin vào danh Con Đức Chúa Trời.
14. Đây là điều an tâm mà chúng ta có trước mặt Ngài: đó là chúng ta có thể cầu xin bất kỳ điều gì theo ý muốn của Ngài, thì Ngài nghe chúng ta. 15. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, chúng ta biết rằng chúng ta nhận được những thỉnh cầu mà chúng ta đã cầu xin với Ngài.
16. Nếu ai thấy anh em mình phạm tội – một tội không đến nỗi chết – người đó hãy cầu xin, và Ngài sẽ ban cho người ấy sự sống – tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết. Cũng có tội dẫn đến sự chết, tôi không bảo người đó nên cầu nguyện cho điều nầy. 17. Mọi điều không công chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết.
18. Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, bởi vì Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời đang gìn giữ người ấy, và ma quỷ không đụng đến người ấy. 19. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền của ma quỷ.
20. Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta có thể nhận biết Ngài, là Đấng chân thật; và chúng ta ở trong Ngài, là Đấng chân thật, tức là trong Con của Ngài – là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.
21. Các con bé nhỏ! Hãy giữ mình khỏi những hình tượng. A-men.

Bản Dịch 1925

1. Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. 2. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. 3. Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, 4. vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.5. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao? 6. Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết; 7. ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. 8. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một. 9. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. 10. Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài. 11. Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. 13. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.14. Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. 15. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.16. Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. 17. Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết.18. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được. 19. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. 20. Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. 21. Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!

Chú Thích: I Giăng Chương: 5
V00B62C005
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top