Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
I Giăng: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Anh em yêu dấu! Đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy kiểm chứng những thần linh, xem họ có phải thuộc về Đức Chúa Trời hay không, bởi vì có nhiều tiên tri giả đã đến trong thế gian.
2. Bởi điều nầy, anh em nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời; 3. và thần linh nào không thừa nhận Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thân xác thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống nghịch Đấng Christ – mà anh em nghe nói sắp đến, và bây giờ đã ở trong thế gian rồi.
4. Các con bé nhỏ! Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã đắc thắng họ, bởi vì Đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. 5. Họ thuộc về thế gian, vì vậy họ nói những việc của thế gian, và thế gian nghe họ. 6. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Người nào biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; người nào không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Bởi điều nầy, chúng ta nhận biết được thần linh của lẽ thật và thần linh của sự lừa dối.
7. Anh em yêu dấu! Chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, bởi vì tình yêu đến từ Đức Chúa Trời; và người nào yêu thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. 8. Người nào không yêu thì không nhận biết Đức Chúa Trời – bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu. 9. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được thể hiện trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ Ngài mà được sống. 10. Tình yêu tồn tại trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. 11. Anh em yêu dấu! Nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta như vậy, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
12. Chưa bao giờ có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được toàn vẹn trong chúng ta. 13. Bởi điều nầy, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài, và Ngài ở trong chúng ta, bởi vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. 14. Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Cứu Chúa của thế gian.
15. Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ở trong người đó, và người đó ở trong Đức Chúa Trời. 16. Chúng ta biết và tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu; ai ở trong tình yêu thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người đó.
17. Tình yêu được toàn vẹn với chúng ta trong điều này, để chúng ta có thể vững tâm trong ngày phán xét; bởi vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. 18. Không có sự sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu toàn vẹn loại bỏ sự sợ hãi; bởi vì sự sợ hãi liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu. 19. Chúng ta yêu, vì Ngài đã yêu chúng ta trước.
20. Nếu có ai nói: “Tôi yêu Đức Chúa Trời” mà lại ghét anh em của mình, người ấy là người nói dối. Vì người nào không yêu anh em của mình – là người mà người đó thấy – thì người đó không thể yêu Đức Chúa Trời – là Đấng mà người đó không thấy. 21. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Người nào yêu Đức Chúa Trời cũng phải yêu thương anh em của mình.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. 2. Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; 3. còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.4. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. 5. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. 6. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm.7. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. 8. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. 9. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. 12. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. 13. Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. 14. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian. 15. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời. 16. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.17. Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. 18. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. 19. Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. 20. Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. 21. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.

Chú Thích: I Giăng Chương: 4
V00B62C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top