Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh
I Giăng: Chương 3

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy nhìn xem! Tình yêu Ðức Chúa Cha đã ban cho chúng ta thật tuyệt diệu là dường nào – đến nỗi chúng ta được gọi là con của Ðức Chúa Trời, và chúng ta thật là như vậy. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta, bởi vì thế gian không biết Ngài.
2. Anh em yêu dấu! Bây giờ chúng ta là con của Ðức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, bởi vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn hiện hữu. 3. Và ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch, như Ngài là thanh sạch.
4. Ai phạm tội, cũng phạm điều phi pháp, bởi vì tội lỗi là phi pháp. 5. Nhưng anh em biết rằng Ngài đã xuất hiện để cất bỏ tội lỗi, và trong Ngài không có tội lỗi. 6. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; ai phạm tội thì người ấy chưa thấy Ngài, hoặc chưa biết Ngài.
7. Các con bé nhỏ ơi! Đừng để ai lừa dối các con. Ai làm điều công chính là người công chính – như chính Ngài là Đấng công chính. 8. Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; bởi vì ma quỷ đã phạm tội từ ban đầu. Chính vì điều này, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. 9. Người nào do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, bởi vì mầm sống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội, bởi vì người ấy đã được sinh bởi Đức Chúa Trời. 10. Điều nầy cho biết ai là con của Đức Chúa Trời, và ai là con của ma quỷ: Ai không làm điều công chính, cũng như ai không yêu thương anh em mình, thì không thuộc về Đức Chúa Trời.
11. Vì đây là sứ điệp mà anh em đã nghe từ lúc ban đầu, đó là: Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. 12. Đừng như Ca-in là người thuộc về ma quỷ và đã giết em của mình. Tại sao ông giết em của mình? Bởi vì những việc làm của ông là gian ác, còn những việc của em ông là công chính.
13. Anh em ơi! Nếu thế gian ghét anh em thì đừng ngạc nhiên. 14. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết để đến sự sống – bởi vì chúng ta yêu thương anh em mình. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. 15. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người, và anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong người.
16. Nhờ vào điều nầy, chúng ta biết được tình yêu: Bởi vì Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta, chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em của mình. 17. Nếu ai có của cải trong đời nầy, và thấy anh em mình đang túng thiếu, nhưng khép kín lòng mình với người đó, làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? 18. Các con bé nhỏ ơi! Đừng yêu thương bằng lời nói hay miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và sự chân thật.
19. Nhờ điều nầy, chúng ta biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài 20. Bởi vì nếu lòng của chúng ta lên án chúng ta, vì Đức Chúa Trời lớn hơn lòng của chúng ta và Ngài biết hết mọi sự. 21. Anh em yêu dấu! Nếu lòng của chúng ta không lên án chúng ta, chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời; 22. và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta đều nhận được từ Ngài, bởi vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp lòng Ngài.
23. Và đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin nơi danh của Con Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ; và hãy yêu thương nhau, như Ngài đã truyền dạy chúng ta.
24. Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Và qua điều này, chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta, nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Bản Dịch 1925

1. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. 3. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.4. Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. 5. Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. 6. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.7. Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. 8. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. 9. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. 10. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.11. Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. 12. Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. 13. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ. 14. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. 15. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. 16. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. 17. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! 18. Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.19. Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. 20. Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự. 21. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời: 22. và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. 23. Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. 24. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Chú Thích: I Giăng Chương: 3
V00B62C003
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top