Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh
I Giăng: Chương 2

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Các con bé nhỏ của ta! Ta viết những điều nầy cho các con để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jesus Christ – tức là Đấng công chính. 2. Ngài là sinh tế chuộc tội cho những tội lỗi của chúng ta, không phải chỉ của chúng ta, nhưng cũng của cả thế gian nữa.

Bằng chứng về sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ

3. Bởi điều nầy chúng ta biết rằng chúng ta đã biết Ngài: Đó là chúng ta vâng giữ những điều răn của Ngài. 4. Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ những điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. 5. Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời được toàn vẹn trong người đó. Nhờ điều này, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. 6. Người nào nói rằng mình ở trong Ngài thì chính người đó phải bước đi giống như Ngài đã bước đi.

Điều răn mới

7. Anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ nầy là lời anh em đã nghe. 8. Tuy nhiên, tôi cũng viết cho anh em một điều răn mới, là điều chân thật trong Ngài và trong anh em, bởi vì bóng tối đang tan biến và ánh sáng chân thật đã tỏa sáng.
9. Người nào nói mình ở trong ánh sáng, nhưng ghét anh em mình thì cho đến bây giờ vẫn còn ở trong bóng tối. 10. Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm. 11. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối, và không biết mình đi đâu, bởi vì bóng tối đã làm mù mắt của người.

Lời khuyên cho ba lứa tuổi thuộc linh

12. Các con bé nhỏ! Ta viết cho các con bởi vì tội lỗi của các con đã được tha nhờ danh của Ngài. 13. Các phụ lão! Tôi viết cho các ông bởi vì các ông đã biết Đấng đã hiện hữu từ ban đầu. Các bạn trẻ! Tôi viết cho các bạn bởi vì các bạn đã chiến thắng ma quỷ. 14. Các con bé nhỏ! Ta viết cho các con bởi vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Các phụ lão! Tôi viết cho các ông bởi vì các ông biết Đấng đã hiện hữu từ ban đầu. Các bạn trẻ! Tôi viết cho các bạn bởi vì các bạn mạnh mẽ, và lời của Đức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng ma quỷ.

Đừng yêu mến thế gian

15. Đừng yêu thế gian cùng những vật trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người đó. 16. Bởi vì tất cả những điều trong thế gian như sự đam mê của xác thịt, sự đam mê của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha, mà đến từ thế gian. 17. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

Kẻ chống nghịch Đấng Christ

18. Các con bé nhỏ! Đây là giờ cuối cùng! Các con đã nghe nói rằng kẻ chống Đấng Christ phải đến, và ngay cả bây giờ nhiều kẻ chống Đấng Christ đã đến, do đó, chúng ta biết đây là giờ cuối cùng. 19. Những kẻ đó phát xuất từ chúng ta, nhưng họ không thuộc về chúng ta; bởi vì nếu họ thuộc về chúng ta thì phải tiếp tục ở với chúng ta; nhưng điều nầy đã xảy ra để minh chứng rằng tất cả những kẻ đó không thuộc về chúng ta.
20. Nhưng các con đã được xức dầu bởi Đấng Thánh, và các con hiểu biết tất cả. 21. Ta viết cho các con, không phải bởi vì các con không biết chân lý, nhưng bởi vì các con đã biết chân lý và hiểu rằng chân lý không có sự dối trá.
22. Ai là kẻ nói dối nếu không phải là kẻ phủ nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ? Đó là kẻ chống lại Đấng Christ – là kẻ phủ nhận Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con! 23. Ai phủ nhận Con thì cũng không có Cha; ai xưng nhận Con thì cũng có Cha.
24. Vì vậy, các con hãy giữ điều các con đã nghe từ ban đầu trong các con. Nếu điều đã nghe từ ban đầu luôn ở trong các con thì các con sẽ ở trong Con và trong Cha. 25. Sự sống đời đời chính là lời hứa mà chính Ngài đã hứa cho chúng ta.
26. Ta viết cho các con những điều nầy liên quan đến những kẻ lừa dối các con. 27. Về phần các con, sự xức dầu, mà các con đã nhận từ Ngài, ở trong các con, và các con không cần ai dạy các con, nhưng như chính sự xức dầu ấy dạy các con mọi sự – và là chân lý, chứ không phải giả dối – và theo như điều các con được dạy, các con hãy ở trong Ngài.
28. Và bây giờ, các con bé nhỏ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể dạn dĩ, và không hổ thẹn trước mặt Ngài lúc Ngài đến. 29. Nếu các con biết Ngài là công chính, thì các con biết rằng người nào thực hành sự công chính đều do Ngài sinh ra.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình. 2. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.3. Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 4. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. 5. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.7. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu; điều răn cũ nầy tức là lời anh em đã nghe. 8. Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng. 9. Kẻ nào nói mình trong sự sáng, mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. 10. Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. 11. Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.12. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. 13. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỉ. 14. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ.15. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.8. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. 19. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.20. Về phần các con, đã chịu xức dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi. 21. Ta viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. 22. Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con! 23. Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa. 24. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha. 25. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.26. Ta đã viết cho các con những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối các con. 27. Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.28. Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. 29. Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra.

Chú Thích: I Giăng Chương: 2
V00B62C002
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top