Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: I Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
I Giăng: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Điều đã có từ ban đầu, là điều chúng tôi đã nghe, là điều chúng tôi đã thấy bằng mắt của chúng tôi, là điều chúng tôi đã nhìn chăm chú, và tay chúng tôi đã chạm đến, về Lời của sự sống. 2. Sự sống đã được khải tỏ; chúng tôi đã thấy, đã làm chứng, và công bố cho anh em sự sống đời đời, là điều đã ở với Đức Chúa Cha và đã khải tỏ cho chúng tôi, 3. để những gì chúng tôi đã thấy, đã nghe, chúng tôi công bố cho anh em để anh em cũng tương giao với chúng tôi; và thật ra, sự tương giao của chúng ta là với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.
4. Chúng tôi viết những điều nầy để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.
5. Đây là sứ điệp mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài, và giảng cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất kỳ sự tối tăm nào.
6. Nếu chúng ta nói mình tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong sự tối tăm, chúng ta nói dối, và không làm theo sự thật.
7. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jesus, Con Ngài, thanh tẩy mọi tội của chúng ta.
8. Nếu chúng ta nói mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.
9. Nếu chúng ta xưng tội của chúng ta, thì Ngài, thành tín và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta, và thanh tẩy chúng ta khỏi tất cả những bất chính.
10. Nếu chúng ta nói chúng ta không phạm tội, chúng ta cho Ngài là người nói dối, và lời của Ngài không ở trong chúng ta.

Bản Dịch 1925

1. Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống; 2. vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; 3. chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. 4. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.5. Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 6. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. 7. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.

Chú Thích: I Giăng Chương: 1
V00B62C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top