Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Gia-cơ Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh: Gia-cơ Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh
Gia-cơ: Chương 5

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời cảnh cáo người giàu

1. Bây giờ, hỡi những kẻ giàu! Hãy khóc lóc, kêu van bởi vì sự khốn cùng sẽ đến trên các ngươi. 2. Tài sản của các ngươi bị băng hoại; và trang phục của các ngươi bị mối mọt ăn. 3. Vàng bạc của các ngươi bị hao mòn, sự hao mòn đó sẽ là bằng chứng chống lại các ngươi và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa. Các ngươi tích lũy tài sản cho những ngày cuối cùng! 4. Kìa, tiền công của những thợ gặt thuê trong ruộng của các ngươi, mà các ngươi đã giữ lại bằng cách gian lận, đang kêu oan; và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa của các đạo quân. 5. Các ngươi đã sống xa hoa, hoan lạc trên đất nầy. Các ngươi đã nuôi béo lòng mình trong ngày tàn sát. 6. Các ngươi đã kết án và giết người công chính, dù người ấy không chống lại các ngươi.

Kiên tâm trong hoạn nạn

7. Vì vậy, anh em hãy kiên nhẫn cho đến ngày Chúa đến. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quý giá của đất, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa. 8. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn. Hãy vững lòng, vì ngày Chúa đến như đang ở trong tầm tay.
9. Anh em! đừng phiền trách nhau, để anh em khỏi bị phán xét. Kìa, Đấng phán xét đang đứng trước cửa. 10. Anh em của tôi! Hãy noi gương chịu khổ và kiên nhẫn của các tiên tri, là những người đã nhân danh Chúa mà nói. 11. Thật vậy, chúng ta gọi những người kiên định là có phước. Anh em đã nghe về sự kiên định của Gióp, và thấy được mục đích của Chúa; bởi vì Chúa đầy lòng xót thương và nhân từ.
12. Nhưng trên hết, anh em của tôi, đừng thề thốt, đừng chỉ trời, chỉ đất, hoặc bất cứ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để anh em khỏi bị rơi vào sự phán xét.

Sự cầu nguyện bởi đức tin

13. Có ai trong anh em đang bị đau khổ hoạn nạn chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai đang vui chăng? Hãy hát ca ngợi. 14. Có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão của Hội Thánh đến; để họ cầu nguyện cho người và xức dầu cho người trong danh Chúa. 15. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; và nếu người bệnh có tội, người đó sẽ được tha.
16. Vì vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được chữa lành. Lời cầu nguyện của người công chính linh nghiệm rất nhiều. 17. Ê-li là người có cùng bản chất như chúng ta; ông nhiệt thành cầu xin cho đừng mưa, thì không có mưa rơi trên đất trong ba năm và sáu tháng. 18. Rồi ông cầu nguyện trở lại, trời ban mưa, và đất sinh sản hoa màu.
19. Anh em của tôi! Nếu có ai trong anh em lầm lạc xa lìa chân lý, và có một người nào khác đem người đó trở lại, 20. Hãy biết rằng ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc của người đó trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết, và che đậy vô số tội lỗi.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. 2. Của cải anh em bị mục nát, áo xống bị mối mọt ăn rồi. 3. Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trử tiền của trong những ngày sau rốt! 4. Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. 5. Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết; 6. anh em đã luận tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại.7. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. 8. anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.9. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa. 10. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. 11. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.12. Hỡi Anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán.13. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. 14. Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. 15. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. 16. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. 17. Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. 18. Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu.19. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, 20. thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.

Chú Thích: Gia-cơ Chương: 5
V00B59C005
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top