Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Gia-cơ Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh: Gia-cơ Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh
Gia-cơ: Chương 2

Bản Dịch Việt Ngữ

Đừng thiên vị

1. Các anh em của tôi! Là những người đã giữ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa vinh quang của chúng ta, anh em đừng nên thiên vị. 2. Nếu có một người đeo nhẫn vàng, với y phục sang trọng vào nơi hội họp của anh em; rồi cũng có một người nghèo y phục rách rưới cũng đến nữa; 3. anh em chú ý đến người có y phục sang trọng, rồi nói: “Mời ông hãy ngồi vào chỗ trang trọng nầy.” Còn với người nghèo thì nói: “Ngươi hãy đứng đó,” hoặc “Hãy ngồi dưới chân của ta”. 4. Như vậy, không phải anh em đã tạo sự phân biệt ở giữa anh em, và đã xét đoán với dụng ý xấu hay sao?
5. Các anh em yêu dấu của tôi! Hãy lắng nghe: Không phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo ở thế gian nầy để trở thành những người giàu trong đức tin và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài hay sao? 6. Nhưng anh em lại khinh dể người nghèo. Không phải những người giàu đang áp bức anh em và họ đang kéo anh em đến trước tòa án hay sao? 7. Không phải họ đang xúc phạm đến Danh tốt đẹp mà anh em đã kêu cầu hay sao?
8. Thật vậy, nếu anh em giữ vương luật: “Hãy yêu người lân cận như mình” theo lời Kinh Thánh, anh em đang thực hành điều tốt. 9. Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị, thì anh em đang phạm tội, và bị kết án bởi luật pháp như một người phạm pháp. 10. Bởi vì ai giữ trọn cả luật pháp, nhưng vấp phải chỉ một điều, thì cũng sẽ chịu trách nhiệm tất cả. 11. Bởi vì Đấng đã phán: “Chớ phạm tội ngoại tình” cũng phán: “Chớ giết người.” Do đó nếu bạn không phạm tội ngoại tình, nhưng phạm tội giết người, thì bạn là người phạm pháp. 12. Vì vậy, hãy nói năng và hành động như sẽ bị phán xét bởi luật pháp của sự tự do. 13. Bởi vì ai không bày tỏ lòng thương xót, thì sẽ bị phán xét cách không thương xót. Nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét.

Đức tin và hành động

14. Các anh em của tôi! Nếu có ai bảo mình có đức tin, nhưng người đó không có hành động, thì có ích lợi gì? Đức tin có cứu người ấy được không? 15. Ngay lúc này nếu một anh em hoặc một chị em không có quần áo, và thiếu thức ăn mỗi ngày, 16. mà có ai đó trong anh em nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm, và ăn cho no”, nhưng không cho họ những nhu cầu của thân thể – thì có ích lợi gì không? 17. Đức tin cũng vậy, nếu nó không có hành động thì tự nó chết.
18. Nhưng có người nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời – Bạn làm đúng! Ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 20. Hỡi con người khờ dại! Bạn chẳng biết rằng đức tin không có hành động là không có giá trị hay sao? 21. Không phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi dâng con của mình là Y-sác trên bàn thờ hay sao? 22. Bạn thấy đó, đức tin hoạt động cùng với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên toàn hảo. 23. Như vậy, lời Kinh Thánh: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” đã được ứng nghiệm, và ông được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. 24. Anh em thấy đó: Người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi một mình đức tin. 25. Cũng vậy, không phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động qua việc tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác hay sao? 26. Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. 2. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; 3. nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, 4. thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? 5. Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? 6. Mà anh em lại khinh dể kẻ nghèo! Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? 7. Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao?8. Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng: Hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. 9. Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. 10. Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. 11. Vả, Đấng đã phán rằng: Chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng: Chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. 12. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. 13. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.14. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? 15. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, 16. mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? 17. Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. 18. Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. 19. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ. 20. Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? 21. Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? 22. Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. 23. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. 24. nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. 25. Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? 26. Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.

Chú Thích: Gia-cơ Chương: 2
V00B59C002
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top